Pressmeddelande 133/2012
Statsrådets kommunikationsenhet
25.4.2012 13.49

Nettobetalarländerna eniga om hur EU:s budgetram ska utvecklas för bättre medelsanvändning och en mer kvalitativ fördelning av utgifterna

Sju nettobetalarländer enades i dag i Luxemburg om en gemensam syn på ett kvalitativt utvecklande av EU:s budgetram. EU:s råd (allmänna frågor), som sammanträdde i dag, behandlade förslaget till EU:s budgetram, dvs. unionens budget för 2014–2020. Förhandlingarna kommer troligtvis att pågå åtminstone till årets slut.

I budgetramförhandlingarna har man kommit till ett skede som präglas av mer detaljerade förhandlingar, och följaktligen blir skiljelinjen mellan nettobetalarländerna och de s.k. vännerna av sammanhållningen allt mer uppenbar.

I dag delade en grupp nettobetalarländer, Finland medräknat, ut ett non-paper-dokument vid mötet för rådet för allmänna frågor. Dokumentet innehåller Tysklands, Finlands, Österrikes, Frankrikes, Nederländernas, Italiens och Sveriges gemensamma syn på hur man ska utveckla budgetramen mot en bättre användning av medel och en mer kvalitativ fördelning av utgifterna.

Dessa medlemsländer är eniga om att budgetramen ska hållas på en måttlig nivå, och om att följande kvalitativa element dessutom ska framhävas:
1) att stärka tillväxt- och sysselsättningseffekterna
2) att stärka de makroekonomiska villkorligheterna
3) att skapa en gemensam strategiram inom sammanhållningspolitiken
4) att stärka tillsynen av genomförandet
5) att skapa en resultatreserv
6) att stärka den nationella medfinansieringen
7) att utnyttja Europeiska investeringsbankens expertis.

Nettobetalarländernas gemensamma dokument bereddes på morgonen vid en gemensam arbetsfrukost under ledning av Tyskland. Av nettobetalarländerna omfattade Storbritannien och Tjeckien inte hela dokumentet på grund av noteringarna i anslutning till de makroekonomiska villkorligheterna. Båda länderna ger i övrigt sitt starka stöd för noteringarna i dokumentet.

Vid nettobetalarländernas möte och i rådet för allmänna frågor företräddes Finland av Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb. Vid sidan av det s.k. non-paper-dokumentet framhävde minister Stubb i sitt anförande Finlands centrala mål: att bevara det reella värdet på finansieringen av landsbygdsutvecklingen, samt när det gäller sammanhållningspolitiken att trygga den särskilda finansieringen för de glest befolkade områdena i Östra och Norra Finland.

Vid rådets (allmänna frågor) möte diskuterades även lagstiftningspaketet om sammanhållningspolitiken, i fråga om vilket minister Stubb framhävde vikten av Östersjöstrategin.

Ytterligare information: Satu Keskinen, konsultativ tjänsteman, Europa- och utrikeshandelsministerns tjänstemannasekreterare, statsrådets kansli, tfn 09-1602 2451 eller 040 508 6722, och Antti Timonen, pressattaché, utrikesministeriet, tfn 040 590 7231 eller förnamn.efternamn@formin.fi