Pressmeddelande 188/2012
Statsrådets kommunikationsavdelning
8.6.2012 13.30

Europaministrarna fortsätter diskussionen om EU:s budgetram

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb deltar i det danska ordförandeskapets inofficiella möte för Europaministrarna i Horsens i Danmark den 10-11 juni.

Under den egentliga arbetssessionen dryftas EU:s fleråriga budgetram, dvs. EU:s budget för 2014-2020. I fråga om budgetramen behandlas hela ramförslaget, dock med undantag av budgetramens totalnivå och siffrorna som gäller nivån för varje utgiftsområde. I diskussionen kommer tyngdpunkten att ligga på budgetramens kvalitativa element, såsom strukturen och andra horisontella frågor. Ordföranden har också antytt att frågor som gäller utestående åtaganden (RAL) eventuellt tas upp för diskussion. Förhandlingarna om nivån på budgetramen väntas inledas först i höst, under Cyperns ordförandeskap.

Mötets teman, utöver budgetramen, är grön tillväxt samt tillväxt som en del av förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte.

Ytterligare information: Satu Keskinen, konsultativ tjänsteman, Europa- och utrikeshandelsministerns tjänstemannasekreterare, statsrådets kansli, tfn 09-1602 2451 eller 040 508 6722, och Antti Timonen, pressattaché, utrikesministeriet, tfn 040 590 7231 eller förnamn.efternamn@formin.fi