Lainsäädännön arviointineuvosto


Hankenumero

VNK001:00/2016

Asettaja


Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

15.04.2016

Toimikausi/aikataulu

15.04.2016 - 14.04.2019

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja vaikutusarvioinneista, jotka ovat luonnoksissa hallituksen esityksiksi. Se voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusarvioinneista. Lisäksi neuvosto voi tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun, erityisesti vaikutusarviointien laadun ja arviointitoiminnan parantamiseksi. Se voi säädösten tultua voimaan myös arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet arvioidusti.

Neuvosto seuraa vaikutusarviointien laadun kehitystä ja arvioi toimintansa vaikuttavuutta. Neuvosto antaa vuosittain katsauksen toiminnastaan valtioneuvoston kanslialle.

Tavoitteet

Toiminnan käynnistyessä neuvosto keskittyy hallituksen esitysluonnosten taloudellisten vaikutusten (julkinen talous ml. kuntatalous, yritykset ja kotitaloudet) arviointeihin. Neuvoston tehtävänä ei ole suorittaa vaikutusarviointeja, vaan se arvioi laadittuja arviointeja.

Tausta

Lainsäädännön vaikutusarvioinnin arviointia varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimii riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Lainsäädännön vaikutusarvioinnissa päätöksentekijöille annetaan luotettavaa tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Lainsäädännön arviointineuvosto keskittyy tulevan lainsäädännön vaikutusarviointiin ja se voi arvioida vaikutuksia myös jälkikäteen. Arviointineuvoston tarkoituksena on erityisesti parantaa hallituksen esitysten vaikutusarviontien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria.

Lainsäädännön arviointineuvostosta säädetään tarkemmin lainsäädännön arviointineuvostosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1735/2015).

Kustannukset ja rahoitus

Arviointineuvoston menot maksetaan valtioneuvoston kanslian momentilta 23.01.01.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Arviointineuvostossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lisäksi neuvostoon voidaan nimittää enintään kuusi muuta jäsentä. Neuvosto valitsee keskuudestaan itselleen varapuheenjohtajat. Neuvostolla on kaksi kokopäivätoimista sihteeriä. Valtioneuvoston kanslia voi lisäksi nimittää pysyviä asiantuntijoita neuvoston toiminnan tukemiseen.

Arviointineuvoston puheenjohtajalta edellytetään laaja-alaista tuntemusta yhteiskunnan ohjausmekanismeista ja arviointityöstä. Puheenjohtaja edustaa arviointineuvostoa ja linjaa sen toimintaa. Neuvostossa on oltava asiantuntemusta lainvalmistelusta ja riittävä asiantuntemus eri vaikutusalueiden tarkasteluun.

Arviointineuvoston jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella. Jäsenet eivät voi tehtävässään edustaa edunvalvontaorganisaatiota, mutta voivat olla edunvalvontaorganisaation palveluksessa.

Valtioneuvoston kanslia pyysi puheenjohtaja- ja jäsenesityksiä lainsäädännön arviointineuvostoon
laajasti eri sidosryhmiltä. Esityksiä saatiin yhteensä kolmeltakymmeneltä taholta. Arviointineuvoston kokoonpano on valmistelu saatuja esityksiä hyödyntäen. Kokoonpanoesitystä on täydennetty neljällä ehdokkaalla esitysten ulkopuolelta.

Ehdotettu arviointineuvoston kokoonpano täyttää lainsäädännön arviointineuvostosta annetun asetuksen mukaiset vaatimukset. Neuvostossa on 4 naista ja 5 miestä. Neuvoston kokoonpanossa toteutuu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) edellytys molempien sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Määttä Kalle oikeustieteen tohtori, dosentti Puheenjohtaja
Harald Bo vanhempi neuvonantaja Jäsen
Hyytinen Ari professori Jäsen
Kostiainen Leila oikeustieteen kandidaatti Jäsen
Liljeblom Eva professori Jäsen
Linna Tuula professori Jäsen
Linnainmaa Leena varatoimitusjohtaja Jäsen
Tala Jyrki professori Jäsen
Vanhanen Rauno oikeustieteen kandidaatti Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

30 asiakirjaa


 1. Lainsäädännön arviointineuvoston asettamispäätös

  16.05.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21610/1976341103855919.PDF


 2. Valtiontalouden tutkimuskeskus VATT; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  03.02.2016  Valtiontalouden tutkimuskeskus VATT
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Suomen Lakimiesliitto ry; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Suomen Lakimiesliitto ry
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Suomen tuomariliitto ry ja Suomen Asianajajaliitto; yhteinen jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvosto

  29.01.2016  Suomen tuomariliitto ry, Suomen Asianajajaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Elinkeinoelämän keskusliitto EK; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Suomen Mielenterveysseura; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvosto

  29.01.2016  Suomen Mielenterveysseura
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Helsingin yliopisto; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Kauppakamari; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Ukemi Oy; jäsenesitys Lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Ukemi Oy
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. SM; vastaus lainsäädännön arviointineuvoston nimeämispyyntöön

  29.01.2016  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. YM; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. STM:n jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  29.01.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Kuntaliiton jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  28.01.2016  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Rakennusteollisuus RT:n jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  28.01.2016  Rakennusteollisuus RT
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. SAK ry, Akava ry ja STTK ry:n jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  28.01.2016  SAK ry, Akava ry ja STTK ry
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Suomen Yrittäjät; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  28.01.2016  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Palkansaajakeskusjärjestöjen jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  28.01.2016  Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ry, Akava ry ja STTK ry
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jyväskylän yliopiston ehdokkaat lainsäädännönarviointineuvostoon

  27.01.2016  Jyväskylän yliopisto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Jyväskylän yliopiston ehdokkaat lainsäädännön arviointineuvostoon; korjattu jäsenesitys

  27.01.2016  Jyväskylän yliopisto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu; jäsenesitys lainsäädännön arviointineuvostoon

  26.01.2016  Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Kansallinen Kokoomus rp:n jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto

  26.01.2016  Kansallinen Kokoomus rp
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. TEM:n esitys lainsäädännön arviointineuvoston jäseniksi

  26.01.2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Itä-Suomen yliopisto; jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto

  25.01.2016  Itä-Suomen yliopisto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Teknologiateollisuus ry; jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto

  25.01.2016  Teknologiateollisuus ry
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Valtiovarainministeriön ehdotus lainsäädännön arviointineuvoston jäseneksi tai puheenjohtajaksi

  25.01.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Aalto yliopisto; jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto

  22.01.2016  Aalto yliopisto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Eduskunta; jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto

  21.01.2016  Eduskunta
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. KKV:n jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto - puheenjohtajan tai jäsenen nimeäminen

  20.01.2016  Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. PALTA ry; jäsenesitys; Lainsäädännön arviointineuvosto

  19.01.2016  PALTA ry
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Lainsäädännön arviointineuvosto - pyyntö nimetä ehdokkaita puheenjohtajaksi ja/tai jäseniksi

  11.01.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21610/1779351262652374.PDF

Ei julkaisuja