20.10.14

Den statliga ägaren drar upp riktlinjer för Arctia Shippings framtida affärsverksamhet

Statsrådet tillsätter en arbetsgrupp som ska bereda ett åtgärdsförslag för finanspolitiska ministerutskottet om hur Arctia Shipping Ab:s verksamhet kan utvecklas. Arbetsgruppen leds av överdirektör Eero Heliövaara och åtgärdsförslaget blir klart före årets slut. I förslaget kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid kostnadseffektiviteten för isbrytning, säkerställandet av försörjningsberedskapen och riskhanteringen.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera