FI SV

Rekrytointikilpailut ja valmennus

Kilpailut

Vakituisiin EU-virkoihin voi päästä ainoastaan osallistumalla rekrytointikilpailuihin, joita järjestää Euroopan henkilöstövalintatoimisto EPSO. Kilpailuiden kautta voi rekrytoitua kaikkiin EU:n toimielimiin.
EU-virat
Lue lisää työnkuvista - EPSO

EPSO järjestää kaikille EU-kansalaisille avoimia virkakilpailuja yleensä pitkin vuotta. Syksystä 2015 lähtien uusien rekrytointikilpailujen järjestäminen on kuitenkin ollut jäissä EU-tuomioistuimen italian ja espanjan kielten asemaa koskevien ratkaisujen takia. Samasta syystä myös kevään 2016 yleisvirkamieskilpailu on lykätty loppuvuoteen. Tällä välin pidetään kuitenkin joitakin erityisalojen kilpailuja. Kilpailukalenteri löytyy EPSO:n verkkosivuilta.

Kilpailuilmoitukset julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Hakijoita kehotetaan arvioimaan omaa soveltuvuuttaan EU-tehtäviin ja omia käsityksiään EU-urasta vapaaehtoisilla vuorovaikutteisilla testeillä ennen hakemuksen tekemistä. Näiden testien tavoitteena on varmistaa, että hakijat todella tietävät, minkälaiselle uralle he ovat hakeutumassa.

Kilpailuja on lähtökohtaisesti kahdenlaisia: niin sanotun yleisuran (generalist) ja erityisurien kilpailuja. Yleisuran kilpailujen kautta rekrytoidaan nimensä mukaisesti uransa alkuvaiheessa olevia yleisvirkamiehiä kaikkien unionin toimielinten palvelukseen. Erityisuran kilpailut puolestaan on suunnattu jo enemmän työkokemusta omaaville tiettyjen alojen asiantuntijoille, kuten taloustieteilijöille, juristi-lingvisteille tai tilintarkastajille.

Akateemisen asiantuntijauran (AD, administrator) ohella kilpailujen kautta rekrytoidaan myös esimerkiksi sihteereitä (SEC), eri alojen hallinnollisia avustajia (AST) ja teknistä henkilökuntaa, kuten turvamiehiä ja autonkuljettajia.

AD-virkamieskilpailut

AD-virkamieskilpailuissa on useita vaiheita. Ensimmäinen osio on tietokoneella tehtävä, abstraktia, kielellistä ja numeerista päättelykykyä mittaava koe, jonka voi suorittaa kaikissa jäsenvaltioissa ja useissa kolmansissa maissa. Testi tehdään omalla äidinkielellä ja siinä arvioidaan hakijoiden yleistä soveltuvuutta, EU-osaamista ei tässä vaiheessa testata.

Toinen vaihe voi olla tietokoneella tehtävä ns. postilaatikkotehtävä (E-tray) tai erityisalojen kilpailuissa esimerkiksi hakemuksen kykyosioon perustuva seulonta (talent screener). 

Parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan Brysseliin arviointikeskukseen, jossa on useita tehtäviä suullisista esityksistä ja ryhmäharjoituksista haastatteluihin. Nämä suoritetaan joko englannin, saksan tai ranskan kielellä. Toiseen vaiheeseen kuuluu usein myös aineistotehtävä (case study), joka voidaan tehdä myös kotimaassa jo ennen arviointikeskukseen menoa. Tarkemmat tiedot kunkin kilpailun osalta löytyvät sitä koskevasta hakuilmoituksesta, minkä lisäksi EPSO tiedottaa prosessin etenemisestä hakijoille.

Suurin osa hakijoista karsiutuu ennen arviointikeskusta. Sinne kutsuttujen lukumäärä riippuu siitä, kuinka monta uutta virkamiestä kilpailun tuloksena on tarkoitus rekrytoida.

Kilpailun lopputuloksena valitaan EPSO:n ennalta ilmoittama määrä virkamiesehdokkaita, laureaatteja, niin sanotuille varallaololistoille. Varallaololistalle pääseminen ei suoraan takaa työpaikkaa missään tietyssä toimielimessä, vaan hakijan on oltava itse aktiivinen. Lista annetaan toimielinten käyttöön, ja ne voivat rekrytoida siltä tarvitsemansa määrän virkamiehiä. Samanaikaisesti listalla olevia hakijoita kannustetaan hakemaan toimielimissä avautuvia paikkoja.

Myös Suomen pysyvä EU-edustusto auttaa laureaatteja sopivan paikan löytämisessä. Yleisuran listat ovat pääsääntöisesti voimassa vuoden. Erityisurien osalta voimassaolosta päätetään aina erikseen.

Kilpailuista kiinnostuneen kannattaa seurata EPSO:n verkkosivuja. Kilpailuista tiedotetaan myös kaikissa jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Virallisen lehden kilpailuilmoituksessa on järjestettävästä kilpailusta yksityiskohtaista tietoa, kuten työtehtävät, vaadittava pätevyys ja kokemus.

Kilpailuihin valmistautuminen

EU:n virkakilpailuihin voi valmentautua perehtymällä kilpailujen rakenteeseen ja selvittämällä etukäteen, mitä kussakin vaiheessa testataan sekä syventämällä omaa ammattiosaamistaan, EU-tietämystään ja kielitaitoaan. Etenkin ensimmäisen vaiheen tietokonetestin vastaustekniikkaa kannattaa harjoitella etukäteen, koska kokeet ovat varsin tiukkatahtisia.

Valmentautumiseen on saatavissa runsaasti kaupallista materiaalia, mukaan lukien harjoituskirjoja ja testioppaita sekä erilaisia valmennuskursseja. Suomessa hallitus järjestää maksutonta valmennusta vuosittaisiin AD-tason hallintovirkamieskilpailuihin, mikäli kiinnostuneita suomalaisia on riittävästi. Valmennus kattaa arviointikeskusvaiheen. Ensimmäiseen vaiheeseen eli tietokonepohjaiseen kokeeseen voi valmistautua itsenäisesti EPSO:n verkkosivujen esimerkkitehtävien avulla. Joissakin kilpailuissa hakijoilta edellytetään pakollisen harjoitustestin suorittamista.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseitä suomalaisia kehotetaan olemaan heti tiedon saatuaan yhteydessä valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolla EU-henkilöstökysymyksistä vastaavaan Jaana Jokelaiseen. EPSO ei luovuta kilpailuihin osallistuneiden henkilö- tai yhteystietoja jäsenmaille.

Valmentautumisen tueksi

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto on valmistanut oppaan kilpailuihin valmistautuville suomalaisille hakijoille. Opas kertoo, miten EU rekrytoi virkamiehiä pysyviin työsuhteisiin ja miten EU-urasta kiinnostunut hakija voi tehokkaasti valmentautumalla parantaa mahdollisuuksiaan kilpailussa.
Opas EU-kilpailuihin

EU:ssa on mahdollista hakea myös sopimussuhteisiin tehtäviin. Tämä hakuprosessi on varsinaisia virkamieskilpailuja kevyempi menettely. Sopimussuhteisia työntekijöitä käytetään tilanteissa, joissa kaivataan tilapäistä asiantuntijaosaamista tietyllä sektorilla.
Opas sopimussuhteisiin tehtäviin

Koska haut vaihtelevat vuosittain ja koetyyppejä kehitetään koko ajan, henkilöstövalintatoimisto EPSO:n verkkosivut ovat kilpailuihin valmistautuvalle hakijalle tärkein ja ainoa virallinen tiedonlähde.
EPSO

EPSO on julkaissut EU:n virallisessa lehdessä Avoimet kilpailut -oppaan, joka kertoo yleisellä tasolla, mitä kilpailut ovat ja miten ne toimivat.
Avoimet kilpailut -opas

Myös yksityiset tahot tuottavat valmennusmateriaalia kilpailuihin. Saadun palautteen perusteella osa materiaaleista on auttanut joitakin suomalaisia hakijoita. EPSO:n sivut ovat kuitenkin ainoa virallinen lähde.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, EU-asioiden osasto, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 329 tai etunimi.sukunimi@vnk.fi