Vireillä olevat asiat

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -valvontamenettelyssä. Valvonta-asioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

 Sivun lopussa on lista viimeksi päättyneistä valvontamenettelyistä.

Valvonta-asiat

 Viralliset huomautukset

 • 15.6.2017 - 2017/2079 - direktiivin 2009/138/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamista (Solvenssi II)

Täydentävät viralliset huomautukset

 •  

Perustellut lausunnot

 • 28.4.2017 - 2016/0629 - jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta annetun komission direktiivin (EU) 2015/1127 täytäntöönpano

 • 15.6.2017 - 2016/0326 - sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) annetun direktiivin 2014/30/EU täytäntöönpano

 • 15.6.2017 - 2016/0329 - hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) annetun direktiivin 2014/33/EU täytäntöönpano

 • 15.6.2017 - 2016/0331 - tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpano

Täydentävät perustellut lausunnot

 •  

Kanteet

 •  

Tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 •  

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-292/16 A (Helsingin hallinto-oikeuden er-pyyntö, luovutusvoittojen verottaminen - SEUT 49 artiklan sijoittautumisoikeuden rajoittaminen), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 13.7.2017

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 14.6.2017

 • 2017/0089 - direktiivin (EU) 2015/1480 täytäntöönpano

 • 2017/2008 - direktiivin 2014/94/EU puutteellinen täytäntöönpano koskien vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa

 • 2014/2092 - autovero, toisessa jäsenvaltiossa vuokratun tai leasingajoneuvon verokohtelu

Komission päätökset 27.4.2017

 • 2015/0420 - julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, direktiivin 2013/37/EU täytäntöönpano

 • 2016/0323 - direktiivin 2014/26/EU täytäntöönpano

 • 2015/0284 - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun direktiivin 2012/18/EU täytäntöönpano (Seveso III direktiivi)

 • 2016/0069 - jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen, direktiivin 2014/60/EU täytäntöönpano

 • 2016/0327 - muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/31/EU täytäntöönpano

 • 2016/0328 - mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/32/EU täytäntöönpano

 • 2016/0333 - direktiivin 2014/32/EU liitteen III muuttamisesta vesimittarien tilavuusvirta-alueen osalta annetun direktiivin (EU) 2015/13 täytäntöönpano

 • 2014/0095 - direktiivin 2011/95/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 8.12.2016

 • 2014/2068 - ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY täytäntöönpano 

Komission päätökset 17.11.2016

 • 2015/2001 - direktiivin 2003/35/EY saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä koskien yleisön osallistumista tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamista
 • 2015/0418 - direktiivin 2013/11/EU täytäntöönpano
 • 2015/0421 - direktiivin 2014/82/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 29.9.2016

 • 2015/2072 - direktiivin 2009/119/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa
 • 2014/0336 - energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU puutteellinen täytäntöönpano
 • 2012/2238 - viisumihakemuksen epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöstä koskevan muutoksenhakuoikeuden täytäntöönpano
 • 2015/0285 - direktiivin 2012/34/EU täytäntöönpano
 • 2016/0072 - direktiivin 2014/85/EU täytäntöönpano
 • 2014/2122 - rajoitusten käyttöönotto asetuksen (EY) N:o 1071/2009 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 2 ja 8 artiklan vastaisesti (kabotaasiliikenne)

Komission päätökset 22.7.2016

 • 2016/0193 - direktiivin 2014/64/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 28.4.2016

 • 2007/2237 - yhteisön vesipolitiikan puitteet, direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpano
 • 2015/0522 - direktiivin 2013/39/EU täytäntöönpano
 • 2014/0101 - direktiivin 2013/36/EU täytäntöönpano
 • 2015/0050 - direktiivin 2014/59/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 25.2.2016

 • 2012/4097 - Tekijänoikeuksia koskevat säännökset siirtovelvoitteen alaisten kanavien edelleenlähettämisestä kaapelitelevisioverkkojen välityksellä Suomessa
 • 2015/0191 - direktiivin 2014/58/EU täytäntöönpano
 • 2015/0288 - direktiivin (EU) 2015/413 täytäntöönpano
 • 2013/2299 - sikojen suojelu, direktiivin 2008/120/EY täytäntöönpano

Komission päätökset 10.12.2015

 • 2015/0286 - direktiivin 2014/63/EU täytäntöönpano
 • 2015/0287 - direktiivin 2014/103/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 19.11.2015

 • 2015/0137 - direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 24.9.2015

 • 2013/0133 - direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpano
 • 2014/0508 - direktiivin 2014/37/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 16.7.2015

 • 2015/0138 - direktiivin 2014/43/EU täytäntöönpano
 • 2015/0139 - direktiivin 2014/44/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 18.6.2015

 • 2012/2150 - työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa kirjanpidollisiin varauksiin perustuvien eläkejärjestelmien osalta
 • 2014/0091 - potilaiden oikeuksien soveltaminen rajatylittävässä terveydenhuollossa, direktiivin 2011/24/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 28.5.2015

 • 2011/2220 - työttömyysetuuksiin oikeuttavat ehdot Suomessa
 • 2014/0247 - direktiivin 2012/19/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 29.4.2015

 • 2013/2084 - Suomen lainsäädännön poikkeaminen direktiivistä 2000/43/EY kansallisen tasa-arvoelimen toimivallan osalta
 • 2015/0049 - direktiivin 2014/22/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 26.3.2015

 • 2013/0305 - vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, direktiivin 2011/61/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 10.3.2015

 • 2012/0353 - rakennusten energiatehokkuus, direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 26.2.2015

 • 2011/2196 - uimaveden laadun hallinta, direktiivin 2006/7/EY täytäntöönpano
 • 2007/2371 - yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokohtelu
 • 2006/4096 - ulkomaisten eläkerahastojen osinkojen verotus