Vireillä olevat asiat

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -valvontamenettelyssä. Valvonta-asioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

 Sivun lopussa on lista viimeksi päättyneistä valvontamenettelyistä.

Valvonta-asiat

 Viralliset huomautukset

 • 26.9.2017 – 2017/0465-2017/0467 – kolmen direktiivin täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 •  

Perustellut lausunnot

 • 05.10.2017 – 2017/0085 – kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä, direktiivin 2014/66/EU täytäntöönpano

Täydentävät perustellut lausunnot

 •  

Kanteet

 •  

Tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-25/17 Jehovan todistajat (KHO:n er.pyyntö,  henkilötietojen käsittely ja rekisterinpito, tietosuojadirektiivi 95/46/EY), 28.11.2017

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-557/16 Astellas Pharma (KHO:n er.pyyntö, lääkevalmisteen myyntilupa, hajautettu hakemusmenettely, rinnakkaisvalmiste, dokumentaatiosuoja, tuomioistuimen toimivallan laajuus), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 30.11.2017

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 4.10.2017

 • 2015/0419 - direktiivin 2013/34/EU täytäntöönpano

 • 2016/0071 - direktiivin 2009/15/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen säännöstöjen ja niihin liittyvien tiettyjen yleissopimusten ja pöytäkirjojen muutosten hyväksymisestä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) annetun direktiivin 2014/111 täytäntöönpano

 • 2016/0191 - huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2013/53/EU täytäntöönpano

 • 2016/0325 - direktiivin 2014/29/EU täytäntöönpano

 • 2016/0631 - direktiivin 2014/68/EU täytäntöönpano

 • 2017/0227 – direktiivin (EU) 2015/653 täytäntöönpano

Komission päätökset 13.7.2017

 • 2017/0093 - direktiivin (EU) 2015/2203 täytäntöönpano

 • 2017/0228 - direktiivin (EU) 2016/585 täytäntöönpano 

 • 2017/0229 - direktiivin (EU) 2016/2284 täytäntöönpano

 • 2016/0332 - direktiivin 2014/91/EU täytäntöönpano

 • 2016/0191 - ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta annetun direktiivin 2013/55/EU täytäntöönpano

 • 2016/0324 - direktiivin 2014/28/EU täytäntöönpano

 • 2016/0744 - direktiivin 2014/36/EU täytäntöönpano

 • 2016/0745 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano

 • 2016/0526 - direktiivin 2014/109/EU täytäntöönpano

 • 2016/0747 - direktiivin (EU) 2015/565 täytäntöönpano

 • 2016/0748 - direktiivin (EU) 2015/566 täytäntöönpano

 • 2017/0087 - direktiivin 2014/96/EU täytäntöönpano

 • 2017/0091 - direktiivin 2014/98/EU täytäntöönpano

 • 2017/0094 - direktiivin 2014/97/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 14.6.2017

 • 2017/0089 - direktiivin (EU) 2015/1480 täytäntöönpano

 • 2017/2008 - direktiivin 2014/94/EU puutteellinen täytäntöönpano koskien vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa

 • 2014/2092 - autovero, toisessa jäsenvaltiossa vuokratun tai leasingajoneuvon verokohtelu

Komission päätökset 27.4.2017

 • 2015/0420 - julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, direktiivin 2013/37/EU täytäntöönpano

 • 2016/0323 - direktiivin 2014/26/EU täytäntöönpano

 • 2015/0284 - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun direktiivin 2012/18/EU täytäntöönpano (Seveso III direktiivi)

 • 2016/0069 - jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen, direktiivin 2014/60/EU täytäntöönpano

 • 2016/0327 - muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/31/EU täytäntöönpano

 • 2016/0328 - mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/32/EU täytäntöönpano

 • 2016/0333 - direktiivin 2014/32/EU liitteen III muuttamisesta vesimittarien tilavuusvirta-alueen osalta annetun direktiivin (EU) 2015/13 täytäntöönpano

 • 2014/0095 - direktiivin 2011/95/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 8.12.2016

 • 2014/2068 - ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY täytäntöönpano 

Komission päätökset 17.11.2016

 • 2015/2001 - direktiivin 2003/35/EY saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä koskien yleisön osallistumista tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamista
 • 2015/0418 - direktiivin 2013/11/EU täytäntöönpano
 • 2015/0421 - direktiivin 2014/82/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 29.9.2016

 • 2015/2072 - direktiivin 2009/119/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa
 • 2014/0336 - energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU puutteellinen täytäntöönpano
 • 2012/2238 - viisumihakemuksen epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöstä koskevan muutoksenhakuoikeuden täytäntöönpano
 • 2015/0285 - direktiivin 2012/34/EU täytäntöönpano
 • 2016/0072 - direktiivin 2014/85/EU täytäntöönpano
 • 2014/2122 - rajoitusten käyttöönotto asetuksen (EY) N:o 1071/2009 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 2 ja 8 artiklan vastaisesti (kabotaasiliikenne)

Komission päätökset 22.7.2016

 • 2016/0193 - direktiivin 2014/64/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 28.4.2016

 • 2007/2237 - yhteisön vesipolitiikan puitteet, direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpano
 • 2015/0522 - direktiivin 2013/39/EU täytäntöönpano
 • 2014/0101 - direktiivin 2013/36/EU täytäntöönpano
 • 2015/0050 - direktiivin 2014/59/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 25.2.2016

 • 2012/4097 - Tekijänoikeuksia koskevat säännökset siirtovelvoitteen alaisten kanavien edelleenlähettämisestä kaapelitelevisioverkkojen välityksellä Suomessa
 • 2015/0191 - direktiivin 2014/58/EU täytäntöönpano
 • 2015/0288 - direktiivin (EU) 2015/413 täytäntöönpano
 • 2013/2299 - sikojen suojelu, direktiivin 2008/120/EY täytäntöönpano

Komission päätökset 10.12.2015

 • 2015/0286 - direktiivin 2014/63/EU täytäntöönpano
 • 2015/0287 - direktiivin 2014/103/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 19.11.2015

 • 2015/0137 - direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 24.9.2015

 • 2013/0133 - direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpano
 • 2014/0508 - direktiivin 2014/37/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 16.7.2015

 • 2015/0138 - direktiivin 2014/43/EU täytäntöönpano
 • 2015/0139 - direktiivin 2014/44/EU täytäntöönpano