Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 22.3.2018 - 2018/0072 - matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta annetun direktiivin (EU) 2015/2302 täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 •  

Perustellut lausunnot

 • 9.3.2018 - 2017/0258 - bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista annetun direktiivin (EU) 2015/652 täytäntöönpano

 • 9.3.2018 - 2017/0349 - tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta annetun direktiivin 2014/52/EU täytäntöönpano

Täydentävät perustellut lausunnot

 •  

Kanteet

 •  

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-247/17 Raugevicius (KKO:n er.pyyntö, henkilön luovuttaminen rangaistuksen täytäntöönpanoa varten muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon), 15.5.2018

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-88/17 Zurich Insurance et Metso Minerals (KKO:n er.pyyntö, tuomioistuimen toimivalta, Bryssel 1 -asetuksen 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan tulkinta), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.4.2018

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 9.3.2017

 • 2016/0319 - direktiivin 2014/17/EU täytäntöönpano
 • 2016/0320 - direktiivin 2014/23/EU täytäntöönpano
 • 2016/0321 - direktiivin 2014/24/EU täytäntöönpano
 • 2016/0322 - direktiivin 2014/25/EU täytäntöönpano
 • 2016/0524 - direktiivin 2014/56/EY täytäntöönpano
 • 2016/0628 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano
 • 2016/0629 - direktiivin (EU) 2015/1127 täytäntöönpano
 • 2016/0745 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano
 • 2016/0746 - direktiivin 2014/92/EU täytäntöönpano

 

Komission päätökset 25.1.2018

 • 2016/2030 - rakennusten energiatehokkuus, direktiivin 2010/31/EU virheellinen täytäntöönpano

 

Komission päätökset 7.12.2017

 • 2016/0326 - direktiivin 2014/30/EU täytäntöönpano

 • 2016/0329 - direktiivin 2014/33/EU täytäntöönpano

 • 2016/0330 - direktiivin 2014/34/EU täytäntöönpano

 • 2016/0331 - direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpano

 • 2016/2040 - direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpano

 • 2017/0088 - direktiivin 2014/95/EU täytäntöönpano (paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

 • 2017/0090 - direktiivin (EU) 2015/2087 täytäntöönpano

 

Komission päätökset 4.10.2017

 • 2015/0419 - direktiivin 2013/34/EU täytäntöönpano

 • 2016/0071 - direktiivin 2009/15/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen säännöstöjen ja niihin liittyvien tiettyjen yleissopimusten ja pöytäkirjojen muutosten hyväksymisestä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) annetun direktiivin 2014/111 täytäntöönpano

 • 2016/0191 - huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2013/53/EU täytäntöönpano

 • 2016/0325 - direktiivin 2014/29/EU täytäntöönpano

 • 2016/0631 - direktiivin 2014/68/EU täytäntöönpano

 • 2017/0227 – direktiivin (EU) 2015/653 täytäntöönpano

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto