Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK015:00/2015

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 17.8.2015 – 31.12.2020

Asettamispäivä 17.8.2015

kalatalous rahastot

Tavoitteet ja tuotokset

Suomen toimenpideohjelmassa tunnistettujen tarpeiden mukaisesti yhdennetyn meri-
politiikan rahoitusta tulisi suunnata toimiin, joilla edistetään meripolitiikan kokonaisuuden hallintaa, vahvistetaan merialueita koskevien tietojen ylläpitoa ja seurantaa
merialuesuunnittelun edistämiseksi, panostetaan osaamisen kehittämiseen meriklusterin eri osa-alueilla, päivitetään merialueen valvonnan teknisiä ratkaisuja paremmin
vastaamaan hallinnon rajat ylittäviin haasteisiin sekä parannetaan meren tilaa määrä-
tietoisten toimien avulla.

Tiivistelmä

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotinen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Suomen toimenpideohjelman sekä hallitusohjelman linjaukset huomioiden. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee tarkennetut vuosittaiset käyttösuunnitelmat tarpeen mukaan. Ohjausryhmä voi käynnistää myös hakumenettelyjä, joiden kautta rahoitusta haetaan. Ohjausryhmä kutsuu
ja kuulee tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Lähtökohdat

Euroopan komissio on 23.3.2015 hyväksynyt Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
Suomen toimintaohjelman vuosille 2014-2020. Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa
koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain
(1093/2014) mukaan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan asetuksen 80 artiklassa
tarkoitetuille meripolitiikkatoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian
vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella. Lain 23§ mukaan:

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa käyttösuunnitelman sovittuaan yhdessä maa-
ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, puolustusministeri-
ön, sisäministeriön ja ympäristöministeriön kanssa tukea koskevasta kokonaisratkaisusta. Ratkaisun teossa on pyrittävä yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti, valtioneuvoston kanslia päättää ratkaisusta saatuaan vähintään kaksi puoltavaa iausuntoa muilta edellä mainituilta ministeriöíltä.
Tukea voidaan lisäksi myöntää määräaikaisen hakumenettelyn puitteissa.