FI SV EN

Corporate governance

Corporate governancelle (cg) ei ole suomenkielistä käännöstä, joskin käsitettä “hyvä hallintotapa” käytetään toisinaan. Suppeimmillaan cg tarkoittaa sitä, miten yrityksen hallitus työskentelee. Hieman yleisemmin sillä tarkoitetaan yrityksen johdon toimintaa ja valvontaa.

Valtio-omistajalle cg tarkoittaa ensisijaisesti hyvää ja toimivaa päätösvallan ja valvonnan kokonaisuutta valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä. Kysymys on sekä valtion omistajaohjauksen ja osakasvalvonnan tehokkuudesta että yleisemmin yritysten hyvästä hallinnoinnista. Valtion tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen omistaja, joka omalta osaltaan kannustaa yrityksiä ylläpitämään selkeitä, avoimia ja omistaja-arvoon positiivisesti vaikuttavia hallinnointijärjestelmiä.

Valtion omistajapolitiikassa pyritään kehittämään jatkuvasti ja aktiivisesti cg-järjestelmiä ja suosituksia. Valtio haluaa yhtenä merkittävänä suomalaisten pörssiyhtiöiden omistajana varmistaa, että yhtiöiden päätöksenteko- ja seurantajärjestelmät ovat ajanmukaisia. Niissä täytyy ottaa myös huomioon omistajien intressit ja niiden tulee kestää kansainvälissä vertailuissa. Valtio seuraakin tästä syystä alan kehitystä sekä Suomessa että ulkomailla. Se kehittää menettelytapoja, jotka varmistavat valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden hyvän hallinnoinnin. Siinä otetaan huomioon kaikki osakkeenomistajat ja muut etutahot.

Rahoitusmarkkinoiden ja omistuksen kansainvälistymisen myötä on tärkeää, että Suomessa ja suomalaisyrityksissä käytössä olevat cg-menettelytavat ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä myös kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta. Kansainvälisen vaatimustason kannalta keskeisessä asemassa ovat OECD-maiden yhteistyöhön perustuvat “OECD Principles of Corporate Governance” -ohjeet, jotka on uudistettu huhtikuussa 2004. Ne ovat saavuttaneet nopeasti merkittävän kansainvälisen standardin aseman ja  ovat myös perustana valtion cg-suosituksille. Suomessa elinkeinoelämän järjestöt ovat julkistaneet cg-suosituksen vuonna 2003.

OECD Business and Finance Outlook 2016

Valtio-omistajan corporate governance -politiikka ja sen välineet

Valtion cg-politiikan keskeinen perusta on suositus “Corporate governance -kysymysten käsittely valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä” (13.11.2000). Suositus korostaa hallituksen riippumattomuutta ja velvollisuutta pyrkiä omistaja-arvon kasvattamiseen.

Valtio on myös halunnut edistää ja kehittää yritysjohdon palkkausta, palkkioita ja avainhenkilöstön kannustimia koskevia periaatteita. Niiden lähtökohtana on omistajien edun huomioon ottaminen ja omistaja-arvon kasvattaminen. Asiasta on mm. talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto keväältä 2007.

Valtio on ryhtynyt vuonna 2006 julkistamaan verkkosivuilla yhtiökohtaisia tietoja palkitsemisesta listaamattomissa valtion vaikutuspiirin yhtiöissä (tiedotteet 31.1.2006 ja 9.5.2006)

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut vuonna 2004 kannanoton hallitusjäsenten nimeämisestä (tiedote 19.2.2004) sekä hallitusjäsenten yläikärajojen yhtenäistämisestä (tiedote 23.11.2004).

Vuonna 2002 päätettiin siirtyä käytäntöön, jonka mukaan yhtiön toimitusjohtaja tai toimiva johto eivät tulevaisuudessa kuulu yhtiönsä hallitukseen (tiedote 20.2.2002). Valtioneuvosto on tehnyt hallintoneuvostoja koskevan periaatepäätöksen v. 2000.