FI SV EN

Lainsäädäntö

Omistajaohjauslaki

Valtionyhtiöiden hallinnointia sääntelevä keskeinen normi on ns. omistajaohjauslaki (1368/2007). Sitä sovelletaan valtion yhtiöomistusta koskevaan päätöksentekoon ja valtion omistajaohjaukseen valtioenemmistöisissä yhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä.

Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jonka kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä valtiolla on enemmistö. Valtion osakkuusyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jonka kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta valtiolla on vähintään kymmenen prosenttia ja enintään viisikymmentä prosenttia.

Lailla määritellään eduskunnan ja valtioneuvoston toimivalta hankittaessa valtiolle määräysvaltaa ja luovutettaessa valtiolla olevaa määräysvaltaa. Lisäksi määritellään toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön välillä. Laissa täsmennetään myös osakemyynteihin ja yritysjärjestelyihin liittyviä säännöksiä.

Eduskunta päättää, missä yhtiöissä valtio voi luopua yksinomistuksestaan (äänimäärä yhtiössä 100 %) tai määräysvallastaan (vähintään 50,1 %:n äänimäärä). Eduskunta myös päättää määräysvallan hankkimisesta valtiolle, jos kysymyksessä on merkittävä yritys. Valtioneuvosto päättää valtionomistuksesta eli osakkeiden ostamisesta ja myymisestä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö useimmista omistajaohjaukseen ja omistajavallan käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Erityislainsäädäntö

Omistajaohjauslain ohella eräitä valtionyhtiötä säännellään yksityiskohtaisesti oman alansa erityislainsäädännöllä. Näitä ovat mm. valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevat lait ja alkoholilainsäädäntö.

Kaikkien osakeyhtiöiden toiminta perustuu osakeyhtiölakiin ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä velvoittavat sen lisäksi sekä arvopaperimarkkinalaki että rahoitustarkastuksen ja Helsingin arvopaperipörssin ohjeet.

Valtioneuvoston periaatepäätökset

Omistajaohjauslain ohella valtion yhtiöomaisuuden hallinnointia normitetaan valtion omistajapolitiikkaa koskevilla valtioneuvoston periaatepäätöksillä. Hallitus saattaa myös tehdä muita omistajapolitiikkaa sekä omistajaohjausta koskevia päätöksiä. Lisäksi hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antaa aihepiiriin liittyviä kannanottoja. Myös omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelusta ja toimeenpanosta vastaava ministeriö, tätä nykyä valtioneuvoston kanslia, antaa suosituksia ja määrittää toimintakäytäntöjä.