FI SV EN

Valtion yhtiöomistukseen liittyvät taloudelliset neuvonantajapalvelut

Suomen valtio on osakkeenomistaja yli 50 suomalaisessa osakeyhtiössä. Näistä 12 on julkisesti noteerattu. Valtion markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden hallinnointi on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle. Muita ns. erityistehtäviä hoitavia yhtiöitä hallinnoivat eri ministeriöt.

Aika ajoin Suomen valtio haluaa laatia näitä yhtiöitä koskevia omistajastrategisia tai taloudellisia selvityksiä tai ryhtyä toimenpiteisiin, joilla tavalla tai toisella muutetaan valtion omistusta jossakin tai joissakin yhtiöissä. Tällaisten selvitysten laatiminen tai toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen on useimmiten salassapidettävää, koska niiden yhteydessä käsitellään valtion, kyseisen kohdeyhtiön ja mahdollisesti muiden osapuolten liikesalaisuuksia.

Laatiessaan sanotunlaisia selvityksiä sekä valmistellessaan ja toteuttaessaan toimenpiteitä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto tai muu yhtiötä hallinnoiva ministeriö käyttää useimmissa tapauksissa apunaan ulkopuolisia neuvonantajia, ensisijaisesti taloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä. Varsinkin taloudellisten neuvonantajien toimeksiannot saattavat olla niin laajoja, että niiden perusteella suoritettavat kokonaispalkkiot ylittävät julkisista palveluhankinnoista annetussa Euroopan Yhteisöjen neuvoston direktiivissä (92/50/ETY) sanotut kynnysarvot. Yllä kuvatun salassapidon takia niitä ei kuitenkaan voida kilpailuttaa julkisella tarjouskilpailulla.

Sen varmistamiseksi, että kaikilla halukkailla neuvonantajilla on yhdenmukainen tilaisuus palvelujensa tarjoamiseen, on perustettu asianomaisten Suomen valtion ministeriöiden yhteinen toimittajarekisteri ylläkuvatulla tavalla salassapidettäviin hankkeisiin liittyviä ja kynnysarvot ylittäviä toimeksiantoja silmälläpitäen. Toimittajarekisteri, jota ylläpitää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, on tarkoitettu kaikille yhteisöille, kuten investointipankeille, joilla on kotipaikka jossakin EU-valtiossa ja jotka ammattimaisesti tarjoavat neuvonantajapalveluita koskien yritysten strategista suunnittelua tai merkittäviä yhtiöiden omistusjärjestelyjä. Neuvonantajapalveluilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta tilintarkastuspalveluita.

Halukkaita neuvonantajia kehotetaan toimittamaan yhteystietonsa kotimaansa rekisteriviranomaisen todistuksella varmennettuna sekä tiivistetyn kuvauksen tarjoamistaan palveluksista ja toimialallaan saavuttamastaan kokemuksesta kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteella PL 23, 00023 Valtioneuvosto, käyntiosoite Ritarikatu 2B , telefax +358-9-1602 2165, e-mail kirjaamo(at)vnk.fi varustettuna diaarinumerolla VNK/390/50/2009 sekä merkinnällä ”Neuvonantajien toimittajarekisteri”.

Toimittajarekisteri on jatkuvasti auki ja siihen voidaan toimittaa tietoja milloin hyvänsä. Edellytämme, että neuvonantajat, jotka ovat ilmoittautuneet rekisteriin mutta lopettavat kyseisen toimintansa tai joiden toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, ilmoittavat tästä viipymättä.

Varsinaisen neuvonantajan kilpailuttamisen toimittaa kunkin selvityksen tai toimenpiteen kohdalla omistajaohjaus tai – jos kyseessä on erityistehtäväyhtiö – asianomainen ministeriö noudattaen salassapidettävää menettelyä ja valiten tarjouskilpailuun osallistuvat niiden neuvonantajien joukosta, jotka vähintään yhtä kuukautta aikaisemmin ovat ilmoittautuneet tähän toimittajarekisteriin.

Avoin toimittajarekisteri