Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hanke


Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi
Hankenumero

VNK005:00/2013

Asettaja


Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

14.08.2013

Toimikausi/aikataulu

14.08.2013 - 31.01.2018

Yhteyshenkilö

Timonen Pekka, vastaava pääsihteeri

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Juhlavuosi korostaa suomalaista kansanvaltaisuutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapautta ja oikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yhteiskunnassa. Juhlavuoden tavoitteena on myös välittää tietoa, edistää oppimista ja luoda edellytyksiä sitouttavalle keskustelulle niistä keskeisistä arvoista ja periaatteista, joille suomalainen moniarvoinen kansanvalta rakentuu. Vuosi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka Suomi kansakuntana ja osana pohjoismaita rakentui kiinteäksi osaksi Eurooppaa ja Euroopan Unionia.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on synnyttää mukaansa tempaava ja kiinnostava juhlavuosi, joka lisää yhteistä ymmärrystä Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä ja kansakunnan kehityksestä, Suomen ja suomalaisuuden merkityksestä nykypäivinä, sekä kansakunnan tulevaisuuden haasteista ja uudesta suunnasta. Historiallisen kehityksen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja sitä, kuinka syvenevä ja vaikutuksiltaan muuttuva globalisaatio vaikuttaa Suomeen ja kansakuntaan.
Juhlavuosi
- käsittelisi laaja-alaisesti ja eri näkökulmista Suomen valtiollista itsenäistymistä ja itsenäisyyden ajan tapahtumia,
- tarkastelisi kansakunnan kuvaa sekä etsisi uutta tulevaisuuden suuntaa,
- synnyttäisi keskustelua kansakunnan tilasta sekä kannustaisi arvioimaan kriittisesti ja harkitsemaan tulevaisuuden haasteita,
- korostaisi kansalaisten osallisuutta ja osallistumista monipuolisesti ja kattavasti,
- olisi mukaansa tempaava, kokoava ja kansalaisia laajasti kiinnostava,
- edistäisi oppimista ja ymmärrystä tulevaisuuden haasteista, sekä
- sisältäisi elämyksiä kaikille.

Tausta

Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. Yhteiskunnassa on osoitettu suurta mielenkiintoa juhlavuoden järjestelyjä kohtaan. Eri virastoilta, laitoksilta, kansalaisjärjestöiltä ja kansalaisilta on tullut lukuisia ehdotuksia ja aloitteita juhlien järjestämiseksi postimerkeistä uusiin rakennuksiin. Lähtökohtana on ottaa huomioon satavuotisjuhlan merkittävyys ja myös aiempien vastaavien suurten juhlahankkeiden kokemukset.

Kustannukset ja rahoitus

Projektista aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 23.90.26 Suomi 100 (3v), jollei jonkin asian osalta toisin sovita valtioneuvoston kanslian kanssa. Valtioneuvoston kanslia päättää määrärahan käyttämisestä. Valtuuskunnan jäsenille ja mahdollisille asiantuntijoille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Valtuuskunnassa olevien henkilöiden taustatahot vastaavat valtuuskunnan jäsenten matkakuluista.Hallitus saa käyttää sille valtioneuvoston kanslian osoittamaa määrärahaa ainoastaan projektista aiheutuviin menoihin. Hallitus raportoi toiminnastaan ja määrärahan käyttämisestä kuukausittain valtioneuvoston kanslialle. Hallituksen matkustamiseen sovelletaan valtion matkustussääntöä. Hallituksen on hankinnoissaan noudatettava hankintalainsäädäntöä. Hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta ja muista hallituksen valmistelemista sopimuksista päättää valtioneuvoston kanslia.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Projektin valtuuskunta päättää juhlavuoden yleisistä linjauksista projektin hallituksen valmisteltua asian. Valtuuskunnan sihteerinä toimii projektin pääsihteeri Hannu Hyttinen. Pääsihteeri valmistelee asiat juhlavuoden hallitukselle ja toimii juhlavuoden päätuottajana.

Projektin hallituksen tehtävänä on
- valmistella juhlavuoden ohjelmajulistus, jossa esitetään juhlavuoden keskeisimmät tavoitteet, periaatteet, teemat ja toteutusmuodot. Ohjelmajulistus luo puitteet ja suuntaviivat juhlallisuuksille ja ohjaa juhlaohjelmiston, tapahtumien, hankkeiden ja järjestelyjen suunnittelua,
- suunnitella, synnyttää ja sovittaa yhteen juhlavuoden tapahtumat, hankkeet ja järjestelyt kansallisella tasolla siten, että ne luovat juhlavuodesta mukaansatempaavan, kiinnostavan ja osallistavan,
- etsiä ja synnyttää yhteistyöratkaisut muiden juhlavuoden kannalta merkityksellisten kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien, hankkeiden ja järjestelyjen kanssa,
- vastata juhlavuoden toimeenpanosta ja toimeenpanon ohjauksesta,
- asettaa tarvittavat valmistelujaostot ja muut valmisteluelimet ja kuulee tarvittaessa asiantuntijoita,
- raportoi juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta säännöllisesti hallituksen iltakouluissa valtioneuvostolle sekä juhlavuoden valtuuskunnalle ja valtioneuvoston kanslian johdolle.

Juhlavuoden hallitus raportoi juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta säännöllisesti hallituksen iltakouluissa valtioneuvostolle sekä juhlavuoden valtuuskunnalle ja valtioneuvoston kanslian johdolle.

Valtioneuvoston kanslia tukee juhlavuoden organisaatiota. Valtioneuvoston kanslia nimeää tätä varten omasta organisaatiostaan vastuuvirkamiehet.

Valtioneuvoston kanslia voi täydentää projektiorganisaatiota projektin aikana.

Projektissa voidaan kuulla asiantuntijoita. Projektin hallitus voi asettaa erillisiä valmistelujaostoja.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Muut

Asiasanat

Juhlavuodet

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jyrki Katainen, Erkki Tuomioja, Nina Brander

Projektin hallitus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Heinonen Olli-Pekka valtiosihteeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Askola Irja piispa Jäsen
Bosco Manuela kirjailija, näyttelijä Jäsen
Häikiö Martti professori Jäsen
Kosonen Mikko yliasiamies Jäsen
Miettinen Karri muusikko Jäsen
Suhonen Paola muotoilija, yrittäjä Jäsen
Tolonen Asta kunnanjohtaja Jäsen
Virkkunen Janne emerituspäätoimittaja Jäsen
Jakobsson Leif johtaja Svenska kulturfonden Jäsen
Pihlajamäki Riitta TV-toimialan päällikkö Jäsen
Zitting Antti Jäsen

Projektin sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hyttinen Hannu päätuottaja Valtioneuvoston kanslia Jäsen
Timonen Pekka vastaava pääsihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Brander Nina erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Pirttilä Päivi viestinnän asiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija

Projektin valtuuskunta

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sipilä Juha pääministeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
stubb Alexander valtiovarainministeri valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Wahe Britt-Inger tiedotussihteeri Ahvenenmaan maakuntahallitus Jäsen
Piispanen Pekka johtaja AKAVA ry Jäsen
Häkämies Jyri toimitusjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Jäsen
Pajunen Jussi kaupunginjohtaja Helsingin kaupunki Jäsen
Grahn-Laasonen Sanni kansanedustaja Kansallinen Kokoomus rp. Jäsen
Nuorteva Jussi pääjohtaja Kansallisarkisto Jäsen
Ekholm Kai ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjasto Jäsen
Husu-Kallio Jaana kansliapäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Hartikainen Klaus viestintäjohtaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Jäsen
Kostet Juhani pääjohtaja Museovirasto Jäsen
Vallisaari Eeva viestintäpäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Lehikoinen Anita kansliapäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pitkälä Aulis pääjohtaja Opetushallitus Jäsen
Siukola Jaana eduskunta-avustaja Perussuomalaiset rp. Jäsen
Räty Arto kansliapäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Holmberg Jukka liittojohtaja Sanomalehtien Liitto Jäsen
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kiukas Vertti pääsihteeri SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry Jäsen
Lehtonen Tuomas pääsihteeri Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Jäsen
Mannila Heikki pääjohtaja Suomen Akatemia Jäsen
Lyly Lauri puheenjohtaja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Mäkinen Kari arkkipiispa Suomen evankelis-luterilainen kirkko Jäsen
Anttila Tapio johtaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Jäsen
Kärkkäinen Päivi pääjohtaja Suomen Kansallisooppera Jäsen
Isohookana-Asunmaa Tytti valtiotieteen tohtori Suomen Keskusta rp. Jäsen
Vanhatalo Riitta toiminnanjohtaja Suomen Kotiseutuliitto Jäsen
Ikonen Elina akatemiaprofessori Suomen Kulttuurirahasto Jäsen
Wikberg Kristina ruotsinkielisten ja kansainvälisten asiain johtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Ambrosius - metropoliitta Suomen ortodoksinen kirkko, Helsingin hiippakunta Jäsen
Tarkka Juha johtokunnan neuvonantaja Suomen Pankki Jäsen
Lipponen Päivi kansanedustaja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. Jäsen
Kujala Anssi varatoimitusjohtaja Suomen Yrittäjät ry Jäsen
Hindsberg Carl-Johan kehityspäällikkö Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. Jäsen
Karlsson Fred hallituksen puheenjohtaja Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Jäsen
Storgård Johan teatterinjohtaja Svenska Teatern i Helsingfors Jäsen
Sirnö Minna johtaja Taiteen edistämiskeskus Jäsen
Tanner Teemu kansliapäällikkö tasavallan presidentin kanslia Jäsen
Heino Timo osastopäällikkö ulkoasianministeriö Jäsen
Virmavirta Jarmo professori Ulkosuomalaisparlamentti (USP) Jäsen
Kuokka Nelli johtaja VALO, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Jäsen
Heikkonen Merja puheenjohtaja Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf Jäsen
Tiainen Eila kansanedustaja Vasemmistoliitto rp. Jäsen
Vento Heikki filosofian maisteri Vihreä Liitto rp. Jäsen
Silvo Ismo julkaisujohtaja Yleisradio Oy Jäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Wilhelmsson Thomas kansleri Helsingin yliopisto Jäsen
Sairanen Lea puheenjohtaja Marttaliitto ry Jäsen
Österlund Markus pääsihteeri Svenska Finlands Folkting Jäsen
Timonen Marjo tieto- ja viestintäjohtaja eduskunta Jäsen
Paulig Anita hallituksen varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Naisjärjestöjen Keskusliitto ry Jäsen
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisämininisteriö Jäsen
Jardi Pia hallituksen varapuheenjohtaja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE) Jäsen
Pajamo Pekka hallituksen varapuheenjohtaja, talousjohtaja Suomen Kansallisteatteri Jäsen
Räsänen Päivi sisäministeri Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp. Jäsen
Palola Antti puheenjohtaja STTK ry toimihenkilökeskusjärjestö Jäsen
Sippola Sakari hallintoneuvos Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA Jäsen
Bertell Ann-Luise puheenjohtaja Svenska Kulturfonden Jäsen
Rämö Eero puheenjohtaja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Jäsen
Paasikoski Päivi viestintäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Lehto Liinu viestintäjohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Pursiainen Harri kansliapäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Liukkonen Mervi viestintäjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Anttila Elina johtaja Museovirasto Jäsen
Hellsten Matti puheenjohtaja EETU ry Jäsen
Kalliomaa Milla pääsihteeri Mannerheimin lastensuojeluliitto Jäsen
Heinilä Terhi pääsihteeri Naisjärjestöjen Keskusliitto Jäsen
Sanila-Aikio Tiina Puheenjohtaja Saamelaiskäräjät Jäsen
Nylynd Frida toiminnanjohtaja Finlands Svenska Marthaförbund Jäsen
Hyttinen Hannu päätuottaja valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

58 asiakirjaa


 1. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 12/2016

  16.08.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/2099562061372475.PDF


 2. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 11/2016

  12.08.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/2099541650028104.PDF


 3. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 10/2016

  21.06.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/20995293540530.PDF


 4. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 9/2016

  17.06.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/209948533137860.PDF


 5. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 8/2016

  16.05.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/209950338266021.PDF


 6. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 5/2016

  17.03.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1933341962682752.PDF


 7. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 3/2016

  09.02.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1867981345207772.PDF


 8. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 2/2016

  28.01.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1868011647882243.PDF


 9. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 1/2016

  12.01.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1868031297489611.PDF


 10. Jäsenmuutospäätös Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskuntaan

  28.12.2015  VNK
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/176766193578419.PDF


 11. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 11/2015

  21.12.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1802751345043469.PDF


 12. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 10/2015

  30.11.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/180281133979319.PDF


 13. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnan kokous

  02.11.2015 
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/2006571361006086.PDF


 14. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 9/2015

  30.10.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/180271879108513.PDF


 15. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnan jäsenmuutos

  05.10.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/16631748619375.PDF


 16. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 8/2015

  28.09.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1692801944097044.PDF


 17. Jäsenesitys Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskuntaan

  22.09.2015  Vanhustyön keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Kokoonpanon muutos; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektiVNK005:00/2013

  15.09.2015 
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/165003619913621.PDF


 19. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 7/2015

  01.09.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1692761095702198.PDF


 20. Eronpyyntö Suomi 100 -hallituksesta

  28.08.2015 
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 6/2015

  01.07.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1692742049354646.PDF


 22. Hakemus Suomi 100-valtuuskunnan jäseneksi

  18.06.2015  Vanhustyön keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Jäsenmuutospäätös

  10.06.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/240625_0451_001.pdf


 24. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 5/2015

  01.06.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1607711823109813.PDF


 25. Jäsenmuutos; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projekti; Finlands svenska Marthaförbund rf

  28.05.2015  Finlands svenska Marthaförbund rf
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 4/2015

  21.05.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1543921115260445.PDF


 27. Päätös jäsenmuutoksesta, Saamelaiskäräjien edustaja

  27.04.2015 
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. Jäsenmuutosesitys; Ilmoitus edustajan vaihtumisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnassa

  22.04.2015  Saamelaiskäräjät
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 3/2015

  15.04.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/153571359313626.PDF


 30. Tulevaisuuden kuusi–hanke

  13.03.2015  Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 1/2015

  11.03.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/141109974549981.PDF


 32. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 2/2015

  03.03.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1465671927178428.PDF


 33. Oopperaprojektin hanke-esitys

  23.01.2015  Aslak - Perinteisen saamelaisen käsityön ja elinkeinotoiminnan tuki ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Suomi 100 -teatteriproduktio

  21.01.2015  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 35. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hallituksen kokous 9/2014

  16.12.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/133827120175712.PDF


 36. TEM:n edustajan vaihdos

  11.12.2014  TEM
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 37. Museoviraston esitys uudesta edustajasta Suomi 100 valtuuskuntaan

  09.12.2014  Museovirasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Anomus; Team Finland - Suomi 100 vuotta - TEM:in kärkihanke

  03.12.2014  TEM
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hallituksen kokous 8/2014

  10.11.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1338251055549147.PDF


 40. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 7/2014

  06.10.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1269691779294897.PDF


 41. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnan kokoonpanon muutos

  06.09.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/122709922883218.PDF


 42. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 6/2014

  20.08.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1242702083260111.PDF


 43. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 5/2014

  13.08.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1202901823113258.PDF


 44. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuakunnan kokoonpanon muutos

  11.08.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/120041778667329.PDF


 45. Svenska kulturfondenin edustaja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnassa ja hallituksessa

  06.08.2014  Svenska kulturfonden
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Ilmoitus edustajan vaihtumisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaan

  18.07.2014  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 47. Saamelaiskäräjien edustajan nimeäminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaan

  26.06.2014  Saamelaiskäräjät
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 48. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 4/2014

  17.06.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/225295_0254_001.pdf


 49. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 3/2014

  28.04.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/116487842346588.PDF


 50. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 2/2014

  01.04.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/111649929356505.PDF


 51. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunnan kokoonpanon muutos

  25.03.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/110349261793509.PDF


 52. Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA:n jäsenesitys

  13.03.2014  Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 1/2014

  07.03.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/1101102040382592.PDF


 54. STTK ry:n jäsenmuutosesitys; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta

  25.02.2014  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 55. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 1/2013

  17.12.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja, kokousmuistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/11010898990520.PDF


 56. Asettamispäätös; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallitus

  15.11.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/994381646613545.PDF


 57. Asettamispäätös; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projekti

  14.08.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/19398/211011_asettamispäätös.pdf


 58. Jäsenten nimeämispyyntö Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaan

  02.05.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja