FI SV EN

Ägarpolitik och ägarstyrning

Lagstiftningen, statsrådets beslut och god förvaltningssed reglerar den praktiska verksamheten i fråga om statens ägarpolitik och ägarstyrning.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för beredningen och genomförandet av statens ägarpolitik samt bolagens ägarstyrning.

 

Ägarstyrningen

Målen för statens ägarpolitik förverkligas bl.a. genom ägarstyrningen i de statsägda bolagen. Centrala utgångspunkter för ägarstyrningen är ett öppet och konsekvent agerande från ägarens sida, att de medlemmar som föreslås till bolagens styrelser är ansvarskännande och sakkunniga, att ägaren satsar på bolagens ledarresurser och på att få ledningen att engagera sig i bolaget samt att man beaktar samtliga ägare och även andra intressenter. De viktigaste verktygen för ägaren är en självständig ägarstrategi och god bolagsstyrning.

I statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik  anges de centrala principerna för statens ägarstyrning. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli svarar för det beredningsarbete som hänför sig till ägarstyrningen och för genomförandet av konsekvent praxisen för ägarstyrning.

Ägarpolitiken

Finska staten äger aktier i över 50 stora bolag. Av dessa är cirka två tredjedelar statsbolag som är verksamma på marknadsvillkor eller statliga intressebolag. I de senare är staten minoritetsägare. De övriga bolagen är s.k. bolag med specialuppgifter, som antingen handhar en viss uppgift som staten anvisat dem eller som har en dispens som är orsak till att de inte är verksamma i en konkurrensutsatt miljö.

Statens mål som ägare av bolag som är verksamma på marknadsvillkor är att i varje enskilt fall uppnå det bästa ekonomiska totalresultatet. Detta bedöms utgående från en långsiktig ökning av lönsamheten och ägarvärdet.

Den allmänna målsättningen att verksamheten ska vara lönsam gäller också i statens bolag med specialuppgifter. I dessa bolag grundar sig statens ägarpolitiska mål på ett så gott samhälleligt och ekonomiskt totalresultat som möjligt. Detta bedöms i första hand utgående från hur och med vilka kostnader bolaget sköter sin samhälleliga serviceuppgift.

För att nå dessa centrala mål bedriver regeringen en aktiv och pragmatisk ägarpolitik. Staten strävar efter att med ägaren till buds stående medel utveckla bolagen och stödja en långsiktig höjning av ägarvärdet.

Statens ägarpolitik är till sin karaktär så öppen som möjligt, och man eftersträvar konsekventa och förutsägbara lösningar. Regeringsprogrammet är utgångspunkten för ägarpolitiken.

Ägarpolitikens och ägarstyrningens centrala mål och handlingssätt anges i statsrådets principbeslut, i finanspolitiska ministerutskottets ställningstaganden och i rekommendationer från det ansvariga ministeriet för ägarpolitiken. Alla dessa är offentliga och tillgängliga för alla aktörer på marknaden.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för beredningen och genomförandet av principerna för statens ägarpolitik.