FI SV EN

Ämbetsverks- och lokaltjänster

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas ämbetsverks- och lokaltjänster.

Ministeriernas lokaler

Ministerierna finns i regel i centrum av Helsingfors. Ministeriernas lokaler finns främst i fastigheter som ägs av staten. Senatfastigheter ansvarar för ombyggnad av lokalerna och för överenskomna lokaltjänster.

Lokallösningar

Statsrådets kansli beslutar om ministeriernas lokaler och placeringen av dem. Ministeriernas lokallösningar genomförs i enlighet med riktlinjerna i statens lokalstrategi tillsammans med ministerierna. I regel används flexkontor eller aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Detta möjliggör ett effektivt utnyttjande av lokalerna.

Ämbetsverkstjänster

Till ämbetsverkstjänsterna hör transporttjänster, postutdelning, mötesarrangemang, kundservice och stödtjänster vid olika tillställningar. Transportgruppen ansvarar för persontransporterna för statsrådets och ministeriernas ledning.

Dokumenthantering och registratorstjänster

Enheten för informationshantering vid statsrådets kansli ansvarar för dokumenthanteringen, arkivfunktionen, registratorstjänsterna samt informationstjänsten och kundservicen i fråga om dessa för samtliga ministerier.

Enheten är indelad i sex grupper placerade i de olika ministeriernas lokaler. Enhetens anställda sköter dokumenttjänster främst för den egna gruppens ministerier.

Enheten sköter bl.a. registreringen av ärenden och dokument som kommer in till ministerierna och förmedlar dessa för behandling. Enheten sköter också arkiveringen av dokument. Enhetens anställda ansvarar också för hanteringen av projektinformation och för EU-informationstjänsten och distributionen av EU-dokument (EUTORI-systemet). Dessutom ansvarar enheten för planering, styrning, utveckling, utbildning och samordning i fråga om ministeriernas dokumenthantering och arkivfunktion samt för informationsstyrning med syfte att förverkliga god informationshantering.