FI SV

Ansökan om utrednings- och forskningsfinansiering 2016

Ansökningstiden har uphållit den 18 januari 2016.

Statsrådets kansli kungör att anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas från och med den 7 december 2015 (sammanlagt 9,6 M€). Ansökan grundar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016 (ansökningsannonsens bilagor 1–8). Numreringen av utrednings-/forskningstemorna följer numreringen i handlingsplanen för det strategiska regeringsprogrammet.

Ansökningstillfällena är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar, eller konsortier av dessa, vilka även kan omfatta internationella organisationer. Inom ramen för de teman som det kungörs att kan sökas beviljas inga understöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av dem som tillhandahåller tjänster.

Ansökningshandlingarna och alla bilagor till dem ska skickas senast den 18 januari 2016 kl. 14.00, i första hand elektroniskt och som en enda pdf-fil till adressen vnteas(at)vnk.fi. Om det inte är möjligt att skicka ansökan elektroniskt sänds den i pappersversion till adressen Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet (besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

OBS! I e-postens ämnesruta (eller på kuvertet) anges projektets diarienummer (se tabellerna nedan) samt projektets ansvariga ledares namn och organisation. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte.

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas i mars 2016.