FI SV EN

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhetens betydelse
Arbetsgruppens sekretariat
Uppgifter
Sammansättning
Sektionerna inom arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet (nedan arbetsgruppen) är ett samarbetsorgan för ministerierna och ett forum för informationsutbyte.

Arbetsgruppens syfte är att stärka styrningen av den horisontella forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten, förbättra kunskapsunderlaget för beslutsfattandet och utveckla sätt för att förmedla forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation till beslutsfattarna och samhället.

Statsrådets kansli har tillsatt arbetsgruppen tills vidare och i den finns företrädare för alla ministerier. Kansliet bedömer arbetsgruppens verksamhetsperiod årligen. Arbetsgruppen fungerar i enlighet med statsrådets principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering som beställargrupp för statsrådets och ministeriernas gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet.

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhetens betydelse

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten stöder statsrådets strategier och mål. Verksamheten bidrar till att klarlägga samhälleliga behov och framtida utmaningar samt hur dessa avspeglas på verksamheten och målen inom varje förvaltningsområde.

  • Med hjälp av forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformationen kan man skapa förutsättningar för ett framsynt och rättidigt beslutsfattande och utveckla beslutsfattandets kvalitet, effekter och resultat.
  • Med framtidsprognostisering avses en systematisk och deltagande process där man samlar, bedömer och analyserar information samt utarbetar välgrundade bilder av och visioner om framtiden på medellång och lång sikt.
  • Med stöd av forskningsverksamheten utvecklar man kunnande och sakkunskap som behövs inom området, och producerar information till stöd för lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet.
  • Kontinuiteten i samhällsutvecklingen stöds genom att man säkerställer att erfarenheterna från den politik som tidigare utövats och informationen om dess effekter styr det politiska beslutsfattandet på lång sikt.

Arbetsgruppens sekretariat

Generalsekreterare
Sari Löytökorpi, projektchef
statsrådets kansli
tfn 0295160187
fornamn.efternamn@vnk.fi

Expertsekreterare (prognostisering)
Ulla Rosenström, ledande specialsakkunnig
statsrådets kansli
tfn 0295160188
fornamn.efternamn@vnk.fi

Uppgifter

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet har som uppgift att

  • för statsrådets kansli årligen göra en framställning om en utrednings- och forskningsplan som stöder statsrådets beslutsfattande,
  • samordna och följa upp hur utrednings- och forskningsplanen genomförs och hur målsättningarna förverkligas,
  • utifrån initiativ som rådet för strategisk forskning lagt fram efter att ha hört forsknings- och innovationsrådet samordna en årlig framställning för statsrådet om beslut om temana och fokusområdena inom den strategiska forskningen,
  • sköta samordningen av den omvärldsbeskrivning som görs varje regeringsperiod som underlag för ministeriernas framtidsöversikter, samt
  • i övrigt främja utnyttjandet av forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation samt av offentliga datalager i det politiska beslutsfattandet.

Sammansättning

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet samarbetar med andra aktörer som utnyttjar, finansierar och producerar forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation.

Arbetsgruppen

Ordförande

statssekreterare, statsrådets kansli

Vice ordförande

Tuulia Hakola-Uusitalo, finansråd, finansministeriet

Medlemmar

Sirpa Kekkonen, programråd, statsrådets kansli
Antti Kaski, planerings- och forskningschef, utrikesministeriet
Aarne Kinnunen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet
Harri Martikainen, utvecklingsråd, inrikesministeriet
Juha Martelius, forskningsdirektör, försvarsministeriet
Tuulia Hakola-Uusitalo, finansråd, finansministeriet
Ilkka Turunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Juhani Damaski, trafikråd, kommunikationsministeriet
Markku Wallin, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Laura Höijer, forskningsdirektör, miljöministeriet

Sekreterare

Generalsekreterare: Sari Löytökorpi, projektchef, statsrådets kansli
Expertsekreterare: Ulla Rosenström, ledande sakkunnig, statsrådets kansli