FI SV

Statsminister Juha Sipilä
Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2017 12.18 | Publicerad på svenska 19.6.2017 kl. 13.51
Tal
Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

(med reservation för ändringar)

Ärade talman!

Parlamentarismens kärna är att regeringen ska åtnjuta riksdagens förtroende och att regeringen kan fortsätta så länge detta förtroende finns, i allmänhet till utgången av valperioden. Som statsminister är det min uppgift att i alla lägen också säkerställa regeringens funktionsförmåga och förmåga att fatta beslut.  Om riksdagen inte har förtroende för regeringen, måste regeringen avgå. Som statsminister anser jag också att regeringen bör begära avsked om den inte är funktionsduglig och kan fullgöra sin uppgift.

Efter besluten vid Sannfinländarnas partikongress uppstod en situation där regeringens funktionsförmåga enligt min bedömning var hotad. Alla beslut och åsikter baserar sig på värderingar. Alla partier baserar sig, medvetet eller omedvetet, på en värdegrund. I regeringens dagliga beslutsfattande gör vi kompromisser utifrån de åsikter som springer fram från våra olika värderingar. Ibland är det lättare, ibland mycket svårt. Efter att jag i lördags hört det beslut som Sannfinländarnas partikongress fattat, tänkte jag att skillnaderna i värdegrund mellan regeringspartierna hade ökat avsevärt på grund av förändringarna på personnivå.

Sannfinländarnas linje hade blivit en annan och fjärmat sig från de två andra regeringspartiernas linje och värderingar. Jag och finansminister Orpo beslutade att föra en klargörande diskussion med Sannfinländarnas nye ordförande, Jussi Halla-aho, innan vi drog några slutsatser. Så gjorde vi också. Diskussionen var enligt min mening bra, direkt, öppen och ärlig.

Efter att minister Orpo och jag övervägt situationen, föreslog vi att regeringssamarbetet med Sannfinländarnas riksdagsgrupp inte längre kunde fortsätta. Skillnaden i värdegrund mellan regeringspartierna hade blivit så stor att det fanns en uppenbar risk att vi på denna grund inte längre skulle kunna hitta gemensamma lösningar. Framför allt gällde denna risk EU-politiken och de migrationspolitiska riktlinjerna. Regeringen har också förbundit sig till den västerländska demokratins principer, rättsstatsprincipen och principen om ett odelat människovärde.

Sannfinländarnas nye ordförande sade också att han hade för avsikt att stanna i Bryssel. Det är uppenbart att partiets ordförande måste delta aktivt i regeringens arbete för att regeringssamarbetet ska fungera och för att regeringspartierna ska förbinda sig till regeringens arbete. Vi ansåg också att det föreslagna arrangemanget skulle ha försämrat regeringens funktionsförmåga i praktiken.

Centerns och Samlingspartiets riksdagsgrupper beslutade på måndag kväll att i enlighet med våra förslag avsluta samarbetet med Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

Ärade talman!

Vi började förbereda regeringens avgång och nya regeringsförhandlingar. Förhandlingarna skulle inledas på tisdagen klockan 18. Olika alternativ övervägdes. Frågorna till riksdagsgrupperna utarbetades inför tisdagens sammanträde.

Jag kände också till att det rörde på sig allt mer i Sannfinländarnas riksdagsgrupp. På tisdag avgick slutligen 20 riksdagsledamöter från Sannfinländarnas riksdagsgrupp och bildade den nya gruppen Nytt alternativ. Alla fem medlemmar av statsrådet som före förändringen hörde till Sannfinländarnas riksdagsgrupp övergick till den nya riksdagsgruppen. Gruppen beslutade att stödja regeringen och dess ministrar och gav utfästelser om att värdegrunden i beslutsfattandet skulle vara densamma som tidigare. Samarbete med denna grupp var det naturligaste alternativet.

Regeringen skulle fortsätta med samma ministrar och med det nuvarande programmet, och det skulle inte bli några avbrott i arbetet. Jag konsulterade också experter i statsförfattningsrätt och deras tolkning var att regeringen kunde fortsätta, trots att stödet i riksdagen hade förändrats något. Minister Orpo och jag beslutade att föreslå för Centerns och Samlingspartiets riksdagsgrupper att vi skulle fortsätta regeringssamarbetet med de nuvarande ministrarna och med det nuvarande programmet utan förändringar. Vi konstaterade också att regeringen i detta läge inte lämnar in någon avskedsbegäran. Centerns och Samlingspartiets riksdagsgrupper godkände vårt förslag senare på tisdag kväll.

Regeringens parlamentariska bas består nu av Centerns riksdagsgrupp, Samlingspartiets riksdagsgrupp och riksdagsgruppen Nytt alternativ.

Ärade talman!

Låt oss gå tillbaka till maj 2015, då Republikens president tillsatte vår nuvarande regering. Den bildades av riksdagsgrupperna för de tre största partierna i riksdagsvalet ‒ Centern i Finland, Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Då, i denna sal, sade jag att regeringsprogrammet beskriver vårt gemensamma mål för Finland om tio år. Vi vill bygga en bro över de svårigheter som väntar oss, så att vi kan vara en hel nation. Vi har nu hållit på och byggt denna bro i två år. Vi har också åstadkommit mycket. Situationen har förbättrats planenligt.

Sedan 2015 har det skett fyra enskilda förändringar i regeringens sammansättning. Dessa förändringar har inte inverkat på vårt strategiska regeringsprogram. Inte heller den förändring i den parlamentariska basen som nu behandlas inverkar på programmet. Våra dryga två år i regeringen har inte ändrat vår uppfattning om det strategiska regeringsprogrammet. Inte heller denna nya fas kommer att ändra på den. Vi eftersträvar fortfarande samma saker och samma mål och vi arbetar aktivt för dem.

Ärade talman,

När det gäller ekonomin får vi dagligen höra goda nyheter på bred front. Industrins omsättning har enligt de senaste uppgifterna ökat med 12,2 procent under årets första hälft, och inom servicebranschen är tillväxten 7,7 procent jämfört med ett år tidigare. Antalet utländska turister ökade med 19,5 procent. Till följd av de goda nyheterna har antalet konkurser under årets första hälft minskat med nästan 30 procent.

Alla dessa goda nyheter beror på att ekonomin under det första kvartalet ökade med 2,7 procent jämfört med ett år tidigare. Företagen har återfått sin tro på framtiden, och till följd av det har investeringarna ökat med 9 procent. De första uppgifterna om det andra kvartalet visar att ekonomin har fortsatt att växa i snabb takt.

En snabbare ekonomisk tillväxt är en ovillkorlig förutsättning för en förbättrad sysselsättning. Ett förbättrat sysselsättningsläge innebär också att situationen för långtidsarbetslösa blir bättre. Långtidsarbetslösheten har minskat med nästan 12 000 personer under ett år, men är likväl fortfarande alltför hög (109 200).

Vår uppgift är att finna lösningar på vårt hållbarhetsgap på cirka 10 miljarder euro. Under våra två första verksamhetsår har vi dragit upp de huvudsakliga riktlinjerna för hur detta ska åstadkommas. Finlands ekonomi står inför så stora utmaningar att vi behöver mer tillväxt och fler arbetsplatser.  Till följd av det beslut vi nu fattat har regeringen två år på sig att fortsätta med den sanering av ekonomin som börjat så bra och att arbeta på högsta växeln för att uppnå målen för ekonomin och sysselsättningen. Vi ville inte äventyra denna goda utveckling.

EU-medlemskapet är ett politiskt val som knyter Finland till den västerländska värdegemenskapen. Unionen måste reformeras och dess verksamhet måste förbättras. Finland har aktivt arbetat till exempel för ett tätare försvarssamarbete inom EU. Vi vill också i fortsättningen vara en engagerad aktör när det gäller att utveckla Europeiska unionen.

Finland har som medlem av Ekonomiska och monetära unionen förbundit sig att främja stabiliteten inom euroområdet. Finlands mål är ett välfungerande euroområde inom en regelbaserad ram där varje medlemsstat själv har det primära ansvaret för sin egen ekonomiska politik.

De frågor jag nämnt stöder sig kraftigt på regeringens centrala princip om ett enigt och funktionsdugligt EU som bygger på respekt för subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, effektivt beslutsfattande och efterlevnad av normer. Regeringen anser att allt detta grundar sig på en gemensam europeisk värdegrund, respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och efterlevnad av rättsstatsprincipen.

Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat. Regeringen kombinerar på ett konstruktivt sätt nationella och gemensamma europeiska intressen inom Finlands EU-politik.

Ärade talman!

Till grundlagens mest centrala normer hör att regeringen ska åtnjuta riksdagens förtroende. Förra veckan skedde i regeringens parlamentariska bas en förändring, som dock inte inverkade på regeringens sammansättning eller regeringens program. Således föreligger inte en i 62 § i grundlagen avsedd betydande ändring av statsrådets sammansättning. Också förtida riksdagsval enligt 26 § i grundlagen måste anses vara avsedda för ytterst exceptionella situationer. Inte heller någon sådan situation är det nu fråga om.

Finland behöver en funktionsduglig regering, och det har vi.

Ärade talman!

Förra veckan skedde en förändring i statsrådets parlamentariska bas.

Det är dock inte fråga om en i 62 § i grundlagen avsedd betydande ändring av statsrådets sammansättning. Förändringen i regeringens parlamentariska bas har inte inverkat på regeringens sammansättning. Samma medlemmar fortsätter som medlemmar i statsrådet även efter förändringen.

Finland behöver en funktionsduglig regering, och det har vi.

Den förändring som skett i regeringens parlamentariska bas samt förra veckans politiska händelser är dock så betydande att det i denna situation är motiverat att regeringen omedelbart låter riksdagen pröva förtroendet för regeringen. Detta meddelande av statsrådet enligt 44 § i grundlagen ger riksdagen möjlighet att diskutera förändringarna i regeringens parlamentariska bas och att vid behov rösta om förtroendet för riksdagen.