FI SV EN

Omstruktureringar i branschen

Genom en fusion mellan Enso-Gutzeit Oy och Veitsiluoto Oy år 1996 skapades ett av Europas största integrerade skogsbolag, Enso Oy. År 1998 genomfördes en fusion av Enso Oy och Stora Ab och pappersindustriföretaget Stora Enso Oyj uppstod.

De stamnät som ägdes av Imatran Voima Oy och Pohjolan Voima Oy koncentrerades till Finska Stamnät Ab. Bolaget inledde sin verksamhet hösten 1997 och främjar en gemensam fri nordisk elmarknad.

Det gamla avtal mellan staten och elverken i norra Finland enligt vilket elverken hade rätt att av Kemijoki Oy köpa statlig el till ett pris som understeg marknadspriset upphävdes år 1997. Staten sålde dessutom sina vattenkraftsaktier i Kemijoki Oy till Imatran Voima Oy, UPM-Kymmene Oy och Enso Oy samt till eldistributionsbolagen i norra Finland.

Oy Sisu Ab fusionerades med Partek Oy Ab i början av år 1997, varvid staten blev den största aktieägaren i det nya verkstadsindustriföretaget.

Imatran Voima Oy och Neste Oyj sammanslogs år 1998 och bildade en ny energikoncern, Fortum Abp.

Alko-Bolagen Ab delades år 1998 i tre delar av vilka Altia Group Ab, som bedriver tillverkning och partiförsäljning av alkohol, överfördes till handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

Genom fusion mellan Valmet Abp och Rauma Oyj bildades år 1998 det globala skogsmaskins- och träförädlingsbolaget Valmet-Rauma Oyj, sedermera Metso Abp.

Leonia Abp, som bildades genom en sammanslagning av Postbanken Ab och Finlands Exportkredit Ab år 1997, fusionerades år 2000 med försäkringsbolaget Sampo Abp och dessa bildar nu Sampo Abp, en koncern i bank- och försäkringsbranschen.

Genom en sammanslagning av Sonera Abp och svenska Telia AB år 2002 bildades TeliaSonera AB, som är den ledande telekommunikationskoncernen i de nordiska och baltiska länderna. Finska staten äger 13,7% av bolaget.

Kemira GrowHow Oyj lösgjordes från Kemirakoncernen år 2004 och introducerades på börsen. År 2007 avstod staten helt från sitt ägande i Kemira GrowHow.

Oljeaffärsverksamheten avskildes från Fortum Abp och oljebolaget Neste Oil Abp introducerades på börsen år 2005.