FI SV

EU-tjänster

EU:s institutioner erbjuder många olika slags anställningar från fasta tjänster till kortvarigare arbetsuppgifter. På EPSO:s webbplats finns närmare information om arbetsprofiler och tjänstekategorier.

Tjänstekategorier – EPSO
Arbetsprofiler – EPSO

Fast anställning

EU-institutionerna rekryterar personal till fasta anställningar genom uttagningsprov. Valet av de nya tjänstemännen görs av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO.

Läs mer i avsnittet Uttagningsprov

Tjänstekategorierna indelas i handläggare (AD), översättare (AD), assistenter (AST) och sekreterare och kontorspersonal (AST/SC). Tjänstekategorin handläggare (AD) består av 12 lönegrader (AD5–AD 16). Tjänstekategorin assistenter (AST) består av 11 lönegrader (AST1–AST11). Tolkarna och översättarna hör till tjänstekategori AD.

Handläggare (AD)

Tjänstekategorin AD omfattar lednings-, planerings- och expertuppgifter samt forskaruppgifter De flesta av arbetsuppgifterna är inom den allmänna karriären och öppna för utexaminerade från alla vetenskapsgrenar. Det ordnas även separata uttagningsprov för vissa specialuppgifter. Handläggarens uppgifter omfattar bl.a. beredning av EU-lagstiftningen och budgeten, samordning av den ekonomiska politiken, uppgifter som hänför sig till EU-rätten samt förhandlingar med tredjeländer. Med andra ord har AD-tjänstemän ansvarsfulla arbetsuppgifter redan i början av karriären. Behörighetskravet är högskoleexamen. Anställningen till de lägsta lönegraderna sker vanligtvis genom allmänna uttagningsprov.

Översättare och tolkar (AD)

Behörighetskrav är högskoleexamen inom vilket område som helst och goda kunskaper i två officiella EU-språk utöver modersmålet. Översättare och tolkar anställs i fast tjänst, men i specialfall eller brådskande fall också i tidsbegränsad tjänst. Det finns skillnader mellan de olika institutionerna när det gäller anställningsförfarandet. EU-institutionerna använder också i hög grad frilandsöversättare och frilanstolkar, med vilka man gör upp separata avtal.

De flesta av översättarna arbetar vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT), generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och Europaparlamentets generalsekretariat. Tolkarna erbjuds arbetstillfällen framför allt vid kommissionens generaldirektorat för tolkning (SCIC) och i Europaparlamentets och EU-domstolens tolktjänster.

Mer information om karriärutsikter för tolkar och översättare

Europaparlamentet

Översättning och tolkning

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för översättning (på engelska)
Generaldirektoratet för tolkning

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatets språktjänst

Ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén

Gemensam översättningstjänst

Domstolarna

Arbetsplatser vid Europeiska unionens domstol
Arbetsplatser vid revisionsrätten

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Tjänster och lönegrupper

AD5–6: Behörighetskrav är åtminstone lägre högskoleexamen, förtrogenhet med området samt arbetserfarenhet av de uppgifter som hör till tjänstens ansvarsområde
AD7–16: Behörighetskrav är högre högskoleexamen, förtrogenhet med området samt arbetserfarenhet av de uppgifter som hör till tjänstens ansvarsområde

Assistenter (AST)

Assistenternas arbetsuppgifter ingår huvudsakligen i de verkställande uppgifterna inom alla EU:s verksamhetsområde. Uppgifterna kan gälla t.ex. till informationsteknik, kommunikation, tullförvaltning, ekonomisk förvaltning, forskning eller bokföring. Behörighetskrav är studentexamen eller tre års yrkesutbildning. I allmänhet krävs det två års arbetserfarenhet inom ett för tjänsten relevant område. Kraven kan dock variera.

Vid rekrytering av assistenter kan även uttagningsprov för rekrytering av allmänt kompetent arbetskraft ordnas. De anställda kan arbeta som t.ex. enhetssekreterare, personliga sekreterare/assistenter eller med biträdande administrativa uppgifter, t.ex. ekonomi- eller dokumentförvaltning och informationstekniskt stöd. Det finns också AST-tjänstemän som arbetar som forskningsassistenter och i kommunikationsuppgifter. I tjänstekategorin AST ingår även servicepersonal, t.ex. vaktmästare och chaufförer. Uppgifterna kan t.ex. omfatta posthanteringsuppgifter. Rekryteringen sker i regel genom allmänna uttagningsprov.

Sekreterarna och kontorspersonalen arbetar i allmänhet med kontorsuppgifter och administrativa stödtjänster. De kan t.ex. ansvara för dokumentberedning, mötesarrangemang och möteskoordination samt uppgifter som hör till ledningens sekreterare eller avdelningssekreterare.

Sekreterare och kontorspersonal (AST/SC)

Sekreterarna och kontorspersonalen arbetar i allmänhet med kontorsuppgifter och administrativa stödtjänster. De kan t.ex. ansvara för dokumentberedning, mötesarrangemang och möteskoordination samt uppgifter som hör till ledningens sekreterare eller avdelningssekreterare.

Kontraktsanställda (CAST)

Kontraktsanställda anställs

  • till EU-kommissionens generaldirektorat främst för utförande arbete och för administrativa uppgifter, men också för uppgifter som kräver specialkunnan
  • till byråer som är underställda EU-kommissionens generaldirektorat, t.ex. infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel och Luxemburg,
  • till decentraliserade organ,
  • till EU-kommissionens nationella representationer och representationer i tredjeländer, särskilt för uppgifter som gäller utvecklingssamarbete.

EU-byråer –Europa.eu
Kommissionens representationer i medlemsstaterna – Europeiska kommissionen
EU:s representationer – Europeiska kommissionen

Tillfällig anställning

Genom en tillfällig anställning kan man avlöna arbetstagare för viss tid för uppgifter som kräver kunnande inom en specialbransch eller för tillfälliga uppgifter, t.ex. forskningsarbete. Rekryteringen av tillfälligt anställda sköts i allmänhet direkt av de enskilda EU-institutionerna eller EU-byråerna. Det lönar sig att gå in på webbplatsen med lediga jobb regelbundet. Du kan också sända dina uppgifter till EU:s elektroniska databas för meritförteckningar.

Tillfälligt anställda – EPSO

Nationella experter

Medlemsländerna kan på egen bekostnad sända s.k. nationella experter till EU-institutionerna. De nationella experterna är i regel utsända i två år.

Finland kan under ett moment i statsbudgeten finansiera ca 10 nationella experters arbete vid EU-institutionerna i uppgifter som stöder Finlands EU-politik. Den sändande myndigheten, t.ex. ett ministerium eller ett ämbetsverk, kan också själv betala kostnader för social trygghet och löner för en nationell expert.

Eftersom intresset för de nationella experttjänsterna är större än de medel som står till förfogande måste vissa av uppgifterna ges prioritet. Prioriteringen görs i ministeriernas gemensamma kommitté för EU-ärenden. Ministerier och andra aktörer som är företrädda i kommittén för EU-ärenden, bl.a. Ålands landskapsregering eller Finlands Bank, kan föreslå nationella experter.

Forskartjänster

Den forskning som bedrivs inom ramen för Europeiska unionen sorterar i regel under Europeiska kommissionen. Forskare rekryteras även genom öppna uttagningsprov.

Generaldirektorat och avdelningar – Europeiska kommissionen
Mer information i avsnittet Uttagningar

EU:s program för unga experter vid EU-representationerna (Junior Professionals in Delegation, JPD)

EU erbjuder unga personer expertuppgifter vid EU:s representationer i utvecklingsländerna. Programmet finansieras av Finlands utrikesministerium och Europeiska kommissionen. CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete) sköter personvalet och rekryteringen av de unga biträdande experterna.

Läs mer om ansökningen på CIMO:s webbplats.
Enheten för utvecklingspolitik vid utrikesministeriet
Europeiska utrikestjänsten

Europaparlamentsledamöternas assistenter

Information om arbetet som assistent till Europaparlamentets ledamöter och om ansökningsförfarandena finns på Europaparlamentets webbplats och på webbplatserna för parlamentets politiska grupper.