FI SV EN

Det nationella framsynssamarbetet

Finland och de finländska organisationerna hör till världens bästa när det gäller att producera information om framtiden. Framsyn hjälper oss att förbereda oss inför framtiden. Det handlar inte om att förutspå eller utarbeta strategier. Framsynsarbetet syftar till att bygga den gemensamma framtiden utifrån så välgrundad information eller så väl underbyggda uppfattningar som möjligt.

 

Framsynsarbetet gagnar hela samhället

 

Många aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn i Finland arbetar med framsyn. Ett exempel från den offentliga sektorn är regeringens framtidsredogörelse som lämnas en gång per valperiod och ministeriernas framtidsöversikter, som alla bereds inom statsrådet. Många ministerier och förvaltningsområden har dessutom utöver detta även annan framsynsverksamhet bl.a. i anslutning till utbildnings- och arbetskraftbehoven. Dessutom producerar många andra samhällsaktörer såsom forskare, företag och frivilligorganisationer sina egna framsynsvisioner.

Med tanke på beslutsfattandet i statsrådet är det viktigt att få tillgång till så omfattande och kvalitativa framsynsuppgifter om hela samhället som möjligt. Organiseringen av information och en omfattande dialog främjar exempelvis samarbetet mellan den privata sektorn och statsförvaltningen.

Det nationella framsynsnätverket

Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet och stöder det finländska framsynsarbetet och skapandet av nätverk. Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation. Nätverket är ett diskussions- och samordningsforum för aktörer inom framsynsarbetet, som har som syfte att främja användningen av information och synpunkter som gäller framtiden i beslutsfattandet. Syftet är att lyfta fram nya utmaningar och möjligheter inom det finländska samhället för diskussion, forskning och beslutsfattande.

Framsynslotsen

Statsrådets kansli tillsatte den 21 januari 2015 en framsynslots  med uppgift att leda, samordna och synliggöra det nationella framsynsarbetet. Framsynslotsen stöder det nationella framsynsnätverkets arbete genom att föra dess synpunkter vidare till beslutsfattandet och andra centrala processer.

Framsynslotsens arbete inleddes den 1 februari 2015 och avslutas senast vid utgången av 2016, då man ser över verksamhetens effekter och beslutar om fortsättningen.

Framtidslotsen har fyra centrala uppgifter:

  • Framtidslotsen ska agera som en synlig visionär och inspirerande ledare för finländska producenter och användare av framsynsinformation.
  • Lotsen ansvarar för det nationella framsynssamarbetet, den gemensamma processen och utvecklandet av det nationella framsynsarbetet samtidigt som den ger arbetet struktur och regelbundenhet.
  • Lotsen ska göra framsynsarbetet (särskilt det arbete som det nationella framsynsnätverket gör) mer känt i Finland, något som främjar att framsynsvisionerna omvandlas till val och gärningar i organisationernas eget arbete.
  • Det centrala syftet med framsynslotsen är att föra det nationella framsynsnätverkets synpunkter vidare till beslutsfattandet och göra framsynsarbetet till en del av samhällets huvudprocesser. En viktig faktor i en ökad användning av framsynsvisionerna är att de utvecklas i samråd med användarna, i vilken lotsen har en viktig stödjande roll.

Framsynslotsens sammansättning

statssekreterare Paula Lehtomäki (ordförande), statsrådets kansliledande
professor Toni Ahlqvist, Oulu universitet
strategidirektör Paula Laine, Sitra
forskare Johannes Koponen, Demos
utvecklingsdirektör Marja-Liisa Parjanne, social- och hälsovårdsministeriet
direktör Petri Räsänen, Birkalands förbund
generalsekreterare, specialsakkunnig Kaisa Oksanen, statsrådets kansli
professor Ahti Salo, Aalto-universitetet
vicepresident Leena Sarvaranta, VTT Ab
ledande specialsakkunnig Jaana Tapanainen, statsrådets kansli
professor Markku Wilenius, Framtidsforskningscentralen

Kom med i det nationella framsynsnätverket!

Statsrådets kansli och Sitra bildar ett nationellt framsynsnätverk som är öppet för alla som är intresserade av prognostiseringsverksamhet och utvecklandet av denna verksamhet. Du kan delta i framsynsnätverkets verksamhet på Yammer-nätverket, som är det huvudsakliga kontakt- och arbetsredskapet.

De månatliga Foresight Friday-evenemangen är regelbundna och öppna mötestillfällen som ordnas av det nationella framsynsnätverket. Mötenas teman och innehåll varierar och innehåller bl.a. föredrag, utbildning och nätverksbildning med framsynstema. Alla som är intresserade av framsyn och framtidsforskning är välkomna till dessa möten, som ordnas varje fredag morgon.

Hösten 2015 ordnas det första årliga framsynsforumet. Mer information om forumet ges under sommaren 2015.

Rapporten "Gemensam och kontinuerlig framsyn – Förslag till nationellt handlingssätt" (på finska), som publicerades i maj 2013 är en vägvisare för den nationella framsynen.

Kontaktinformation

Specialsakkunnig Kaisa Oksanen
kaisa.oksanen(at)vnk.fi
tfn 0295 160 430
fornamn.efternamn@vnk.fi