Förvaltningsområdenas framtidsöversikter

Statsrådets kansli sammanställer framtidsöversikter för ministeriernas förvaltningsområden.

Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer. Syftet med översikterna är att utarbeta läges- och utvecklingsbedömningar av samhällsläget och av frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Bedömningarna kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för regeringsförhandlingarna.

Ett komprimerat informationspaket om de viktigaste utvecklingsfaktorerna inom varje förvaltningsområde, centrala problempunkter och olika alternativa lösningar har utarbetats åren 2003, 2006 och 2010. Framtidsöversikterna 2014 offentliggjordes den 3 oktober 2014.

Statsrådets kanslis pressmeddelande 3.10.2014 

Framtidsöversikterna 2014

Statsrådets kansli (på finska)
Utrikesministeriet (på finska)
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet (på finska)
Finansministeriet (på finska)
Undervisnings- och kulturministeriet (på finska)
Jord- och skogsbruksministeriet (på finska)
Kommunikationsministeriet (på finska)
Arbets- och näringsministeriet (på finska)
Social- och hälsovårdsministeriet (på finska)
Miljöministeriet (på finska)

Sammanfattningar av ministeriernas framtidsöversikter 2014

Pressmeddelanden, webbnyheter och bloggar 3.10.2014

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet (på finska)
Justitieministeriet
Inrikesministeriet (på finska)
Försvarsministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet (på finska)
Kommunikationsministeriet (på finska)
Arbets- och näringsministeriet (på finska)
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet (på finska)

Omvärldsbeskrivningen presenterar omständigheterna kring det politiska beslutsfattandet

Som en del av beredningen av framtidsöversikterna för 2014 offentliggjorde ministerierna en gemensam omvärldsbeskrivning i juni 2014, som hade som syfte att ge beslutsfattarna och medborgarna information som bygger på tjänstemännens bedömning av omständigheterna kring det politiska beslutsfattandet i Finland. Under beredningen hördes ett stort antal olika intressentgrupper. Forskarnas och allmänhetens diskussion på statsförvaltningens forum dinasikt.fi i april stödde också för sin del tjänstemännens arbete.

Omvärldsbeskrivningen har publicerats på adressen framtidensfinland.fi. Beskrivningen innehåller också statistik, av vilken en del uppdateras automatiskt via tjänsten Findikator.fi.

Ytterligare information

Ulla Rosenström
ledande specialsakkunnig
tfn 0295 160 188
fornamn.efternamn@vnk.fi