FI SV EN

Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet

De behöriga ministerierna har huvudansvaret för bevakningen och beredningen av EU-ärenden och för fastställandet av Finlands ståndpunkter.

Jämfört med de andra medlemsländerna har Finland ett speciellt samordningssystem för EU-ärenden. Systemet grundar sig på EU-ministerutskottets riktlinjer och en effektivt samordnande tjänstemannaberedning liksom även på att riksdagen i rätt tid får information och deltar i behandlingen av EU-ärenden. Syftet är att säkerställa att Finland har en samordnad ståndpunkt som motsvarar Finlands allmänna EU-politiska riktlinjer i alla ärenden som pågår inom EU och i deras olika behandlingsfaser.

Systemet för samordning av EU-ärenden omfattar de behöriga ministerierna, EU-beredningssektionerna, kommittén för EU-ärenden och EU-ministerutskottet. Även Finlands ständiga representation i Europeiska unionen i Bryssel deltar i beredningen av EU-ärenden.

Vid behandlingen av EU-ärenden fästs särskild vikt vid att Ålands landskapsregering deltar och får information.

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi bland annat inför alla de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller. Statsministern är ordförande för ministerutskottet.

Ordföranden i Ålands landskapsregering har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ett ärende faller inom landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.
EU-ministerutskottets arbete
EU-ministerutskottets sammansättning i Sipiläs regering

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli ansvarar för samordningen av EU-ärenden i statsrådet och för att det nationella samordningssystemet fungerar. Avdelningen är sekretariat för EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden och är representerad i alla sektorspecifika beredningssektioner som kommittén har tillsatt.

Till avdelningens uppgifter hör dessutom att förbereda Europeiska rådets möten, att sköta uppgifter i anslutning till den allmänna utvecklingen av EU och till institutionella frågor, att förmedla anvisningar till EU-representationen tillsammans med de ansvariga ministerierna, att utveckla de förfaranden som rör samordningen och beredningen av EU-ärenden, att sköta sådana EU-ärenden som inte hör till något annat ministerium, att säkerställa kommunikationen mellan Finlands EU-representation och de nationella myndigheterna och att delta i statsrådets EU-utbildning, EU-kommunikation och EU-dokumentförvaltning.

Kommittén för EU-ärenden och EU-sektionerna

Kommittén för EU-ärenden är ett samarbetsorgan bestående av företrädare för ministerierna, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. Kommittén behandlar i regel omfattande EU-ärenden som gäller flera ministerier, såsom regeringens årliga strategiska mål för EU-politiken. Dessutom fattar kommittén beslut om utnämning av nationella sakkunniga till EU:s institutioner. Ordförande för kommittén är chefen för avdelningen för EU-ärenden, dvs. statssekreteraren för EU-ärenden.

Kommittén för EU-ärenden har inrättat sammanlagt 37 sektorspecifika beredningssektioner. Sektionssystemet utgör den grundläggande strukturen för tjänstemannaberedningen av EU-ärenden. EU-sektionernas ordförande och sekreterare representerar vanligtvis det behöriga ministeriet.

Sektionerna kan sammanträda i begränsad eller utvidgad sammansättning. I den begränsade sammansättningen ingår utöver tjänstemän från de behöriga ministerierna också representanter för andra ministerier och centrala ämbetsverk. I den utvidgade sammansättningen deltar också representanter för intresseorganisationer och intressentgrupper. I varje sektion ingår också en representant för avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli och en för Ålands landskapsregering. Sektionerna sammanträder efter behov.

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel

Finlands EU-representation bereder rådets beslut utifrån den finska regeringens anvisningar. Tjänstemannakommittéerna har en central roll i beredningsarbetet. Den viktigaste är kommittén för medlemsstaternas ständiga representanter Coreper (Comité des Représentants Permanents). Coreper bistås av över 200 arbetsgrupper, där medlemsländerna företräds av utsända sakkunniga antingen från huvudstaden eller från den ständiga representationen. Arbetsgrupperna sammanträder varje vecka och representationens tjänstemän rapporterar om arbetet i sina arbetsgrupper inom 24 timmar från mötet.

Riksdagen

Riksdagen deltar i den nationella beredningen av beslut som EU fattar. EU-ärendena behandlas i riksdagen av stora utskottet, som specialutskotten avger utlåtanden till. Sådana ärenden som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik behandlas i utrikesutskottet. Statsrådet informerar riksdagen om EU-ärenden i form av E- och U-skrivelser och genom redogörelser, meddelanden och upplysningar.

Genom en E-skrivelse, dvs. utredning av statsrådet, kan ett ministerium lämna riksdagen utredningar om andra EU-ärenden som är under beredning än lagstiftnings- och budgetärenden eller internationella avtal. Sådana är t.ex. grönböcker, vitböcker, kommissionens meddelanden samt många omfattande helheter såsom EU:s fleråriga budgetram och utvidgningsfrågor.
E-skrivelser - riksdagen

U-ärenden är sådana EU-ärenden som till sitt innehåll faller inom riksdagens behörighet. De kan gälla EU:s lagstiftning, finansieringsfrågor eller relationer till tredjeländer. U-ärenden blir anhängiga genom en U-skrivelse som ges vid statsrådets allmänna sammanträde. Till skrivelsen bifogas kommissionens förslag, en promemoria om förslagets innehåll och konsekvenser samt statsrådets ståndpunkt i ärendet.
U-skrivelser - riksdagen

Redogörelser, meddelanden och upplysningar. Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden eller redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Behandlingen av ett meddelande kan avslutas med en omröstning om förtroendet för statsrådet eller en minister. Vid behandlingen av redogörelser förrättas inga omröstningar. Statsministern eller någon annan medlem av statsrådet som statsministern förordnar kan ge riksdagen en upplysning i ett ärende som hör till statsrådets ansvarsområde. Vid plenum förs en debatt om upplysningen utan att några beslut fattas.
Redogörelser, meddelanden och upplysningar med anknytning till EU-frågor