FI SV EN

Lägescentralens verksamhet

Tillgången till rätt information, den behöriga myndighetens uppfattning om det inträffade och de faktorer som påverkat det samt en bedömning av utvecklingsalternativen utgör förutsättningar för beslutsfattandet och ledningen på alla verksamhetsnivåer. Den behöriga myndigheten har det operativa ansvaret för ledningen och lägesbilden.

Att upprätthålla statsledningens lägesbild hör till statsrådets kanslis strategiska uppgifter. Vid statsrådets kansli finns statsrådets lägescentral, som tar fram information om säkerhetsincidenter i realtid och sammanställer en lägesbild på basis av uppgifterna från de behöriga myndigheterna.

Lägescentralen sammanför uppgifterna från de olika myndigheterna och från öppna källor och lämnar utifrån dessa en rapport till statsledningen och de olika myndigheterna. Lägescentralen är också Finlands nationella kontaktpunkt bl.a. gentemot Europeiska unionen på det sätt som anges särskilt.

Vidareutvecklingen av lägescentralens verksamhet

Verksamheten vid statsrådets lägescentral utvecklas bl.a. genom att man undanröjer hinder för informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna och statsrådets lägescentral. Detta genomförs bl.a. genom sådana lagändringar som verksamheten kräver och informationssystem som stöder informationsutbytet.