FI SV EN

Lagstiftning

Ägarstyrningslagen

Den viktigaste normen som reglerar förvaltningen av bolag med statlig majoritet är den s.k. ägarstyrningslagen (1368/2007). Lagen tillämpas på beslutsfattande som gäller statens bolagsinnehav och på statens ägarstyrning i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag.

Med bolag med statlig majoritet avses ett aktiebolag där staten har majoriteten av det röstetal som samtliga aktier medför. Med statens intressebolag avses ett aktiebolag där staten har minst tio och högst femtio procent av det röstetal som samtliga aktier medför.

Lagen definierar riksdagens och statsrådets behörighet när det gäller att förvärva bestämmande inflytande till staten och att avstå från statens bestämmande inflytande. Dessutom definierar den uppdelningen av behörigheten mellan statsrådets allmänna sammanträde och det ministerium som svarar för ägarstyrningen. I lagen preciseras också de bestämmelser som gäller aktieförsäljning och bolagsarrangemang.

Riksdagen beslutar i vilka bolag staten kan avstå från fullständig majoritet (100 % av bolagets röstetal) eller absolut majoritet (minst 50,1 % av röstetalet). Om det är fråga om ett betydande bolag ska riksdagen också besluta om förvärv av bestämmande inflytande till staten. Statsrådet beslutar om statens innehav, dvs. om köp och försäljning av aktier, och det ministerium som svarar för ägarstyrningen om de flesta frågor med anknytning till ägarstyrningen och användningen av ägarrätten.

Speciallagstiftning

Utöver ägarstyrningslagen regleras vissa statsbolags verksamhet i detalj i egen speciallagstiftning, t.ex. lagstiftningen om statens specialfinansieringsbolag och alkohollagstiftningen.

Samtliga aktiebolags verksamhet regleras i aktiebolagslagen, och för de offentligt noterade bolagen gäller dessutom bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen och de anvisningar som Finansinspektionen och Helsingfors fondbörs har utfärdat.

Statsrådets principbeslut

Utöver ägarstyrningslagen regleras förvaltningen av statens bolagstillgångar genom statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik. Regeringen kan också fatta andra beslut som gäller ägarpolitiken och ägarstyrningen. Dessutom meddelar regeringens finanspolitiska ministerutskott ståndpunkter om dessa frågor. Också statsrådets kansli, som för närvarande är det ministerium som ansvarar för beredningen och verkställigheten av ägarpolitiken och ägarstyrningen, ger rekommendationer och definierar tillvägagångssätt.