FI SV EN

Ekonomiska rådgivartjänster i anslutning till statens bolagsinnehav

Finska staten är aktieägare i över 50 finländska aktiebolag. Av dem är 12 börsnoterade. Förvaltningen av de statliga bolag som verkar på marknadsvillkor är koncentrerad till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Andra bolag med s.k. specialuppgifter förvaltas av de olika ministerierna.

Finska staten vill med jämna mellanrum utarbeta ägarstrategiska eller andra ekonomiska redogörelser, eller vidta åtgärder som på ett eller annat sätt ändrar statens ägande i något eller några bolag. Beredningen av sådana redogörelser eller åtgärder är för det mesta sekretessbelagd eftersom man i dessa sammanhang behandlar statens, målbolagens och eventuellt övriga parters affärshemligheter.

Då avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli eller något annat ministerium som förvaltar bolaget utarbetar dylika redogörelser och bereder och genomför åtgärder anlitar man oftast utomstående rådgivare, i första hand i ekonomiska och juridiska frågor. I synnerhet de ekonomiska rådgivarnas uppdrag kan vara så omfattande att det totala arvode som erläggs för dessa uppdrag överstiger de s.k. tröskelvärdena för offentliga tjänsteupphandlingar enligt rådets direktiv (92/50/EEG) om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster. På grund av sekretessen kan man inte konkurrensutsätta dessa i en offentlig anbudstävling.

För att säkerställa att alla intresserade rådgivare har lika möjligheter att erbjuda sina tjänster har man för vederbörande ministerier inrättat ett gemensamt leverantörsregister med tanke på uppdrag som gäller sekretessbelagda projekt och där arvodena överstiger tröskelvärdena. Leverantörsregistret, som förs av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, är avsett för alla organisationer, t.ex. investeringsbanker, som har sin hemvist i en EU-stat och som erbjuder professionella rådgivningstjänster gällande företags strategiska planering eller omfattande ägararrangemang i bolag. Med rådgivningstjänster avses här inte revisionstjänster.

Intresserade rådgivare uppmanas att per brev, fax eller e-post sända sina kontaktuppgifter försedda med ett bestyrkt intyg från registermyndigheten i hemlandet, och en kort beskrivning av de tjänster de erbjuder och om sin erfarenhet av branschen till statsrådets registratorskontor, PB 23, 00023 Statsrådet, besöksadress Riddaregatan 2 B, telefax +358-9-1602 2165, e-post registratorskontoret(at)vnk.fi. Försändelserna ska förses med diarienummer VNK/390/50/2009 och texten ”Neuvonantajien toimittajarekisteri”.

Leverantörsregistret är ständigt öppet och information till registret kan sändas när som helst. Vi kräver att en leverantör som anmält sig till registret, men som upphör med ifrågavarande verksamhet eller vars verksamhet genomgått väsentliga förändringar, meddelar detta utan dröjsmål.

Den egentliga konkurrensutsättningen av leverantörer genomförs av ägarstyrningen, eller när det gäller specialuppgiftsbolag, av det ministerium som ansvarar för redogörelsen eller åtgärderna, med iakttagande av sekretess och leverantörerna utses till anbudstävlan bland dem som anmält sig till leverantörsregistret senast en månad före anbudstävlingen.

Leverantörsregister för rådgivare