Utlåtanden

I utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen utvärderas bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna och eventuellt också andra konsekvensområden.

I sitt utlåtande tar rådet ställning till om regeringspropositionen i tillräcklig utsträckning beskriver  lagförslagets målsättningar, de viktigaste konsekvenserna, konsekvensernas mekanismer och de uppskattade utgifterna samt nyttan (för hushållen, företagen, den offentliga ekonomin, samhällsekonomin). I utlåtandet bedöms också huruvida motiveringen till propositionen är väl underbyggd och transparent med tanke på faktaunderlaget.

Centrala frågor som rådet tar ställning till

  • Har de viktigaste utgiftsposterna och nyttoaspekterna identifierats?
  • Beskrivs det hur utgifterna och nyttan fördelas?
  • Beskrivs verkningarnas centrala mekanismer och kanaler?
  • Ingår en uppskattning av utgiftsbeloppet och av nyttoeffekten?
  • Framställs uppskattningens osäkerhetsfaktorer?

Sammandrag av utlåtanden

Utlåtande om EURES 16.11.2017
16.11.2017 | PDF, 63 kt
Utlåtandet om alkohollagen 24.4.2017
26.4.2017 | PDF, 24 kt