FI SV EN

Samarbetsgruppen för lagstiftningspolitiken

Samarbetsgruppen för lagstiftningspolitiken, med företrädare för alla ministerier, har som uppgift att främja och stödja ett enhetligt genomförande av regeringens lagstiftningspolitiska mål i all lagberedning inom statsrådet.

Samarbetsgruppen utvecklar tillvägagångssätt och processer för lagberedningen vid ministerierna bl.a. genom att behandla och bereda förslag

  • om uppföljningen och riktlinjerna i fråga om lagstiftningsplanen och den övriga lagstiftningspolitiken,
  • om hur lagberedningens resurser ska utvecklas och om organiseringen och utvecklandet av lagberedningen vid ministerierna,
  • om införandet av de förfaringssätt för en god lagstiftningsprocess som tagits fram i projektet "Smidigare lagberedning",
  • om en öppen dialog och om bedömningen av olika alternativ och deras konsekvenser i lagberedningen,
  • om enhetlig rapportering från ministerierna när det gäller genomförandet av lagstiftningspolitiken som ett led i uppföljningen av regeringsprogrammet i samarbete med det av statsrådets kansli tillsatta nätverket av kontaktpersoner, samt
  • om utvecklingsprojekt och utvecklingsåtgärder för lagberedningen inom statsrådet och främjandet av genomförandet av dem.

Samarbetsgruppen för lagstiftningspolitiken har tillsatts av statsrådets kansli och justitieministeriet och gruppens mandat löper ut den 31 mars 2015. Arbetsgruppen rapporterar till justitieministeriet och statsrådets kansli och vid behov till kanslichefsmötet. Arbetsgruppens ordförande är programrådet Sirpa Kekkonen från statsrådets kansli och sekreterare är planerare Outi Slant från justitieministeriet.