FI SV EN

Statsrådets svenska språknämnd

Historia
Sammansättning
Svenskt lagspråk i Finland (Slaf)
Informationsbladet Språkråd
Uppdatering av Svenskt lagspråk i Finland

Statsrådets svenska språknämnd är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk. Nämnden ska arbeta för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland och ta initiativ och vidta åtgärder för att förbättra de statliga myndigheternas språkbruk.

Språknämnden behandlar initiativ och ger anvisningar och rekommendationer

Till språknämndens uppgifter hör bl.a. att samordna översättnings- och granskningsverksamheten när det gäller termer och uttryck, standardfraser, lagtekniska lösningar, skrivregler och stilfrågor. Nämnden ger ut handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) och informationsbladet Språkråd. Nämnden behandlar också initiativ i språkfrågor, och ger anvisningar och rekommendationer i frågor med anknytning till svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

Språknämndens uppgifter och arbetsmetoder framgår i övrigt av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (1037/2000). Skriftliga frågor kan skickas till nämnden per post eller e-post (se nämndens kontaktinformation). Frågorna behandlas i nämnden, som sammanträder ca åtta gånger per år. Frågor och svar av allmänt intresse publiceras i Språkråd.

Statsrådets svenska språknämnd - uppkomst och historia

År 1960 tillsatte statsrådet en nämnd "med uppgift att överväga åtgärder för att undanröja språklig inexakthet och styvhet i översättningar till svenska samt för att förenhetliga svenskan i allmänna handlingar". Medlemmarna i nämnden utsågs på obestämd tid, och några närmare bestämmelser om uppgifterna och arbetsmetoderna gavs inte.

För att effektivisera nämndens verksamhet föreslogs 1988 att ett nytt beslut skulle utfärdas om statsrådets svenska språknämnd. Det gamla beslutet från 1960 ersattes av statsrådets beslut om statsrådets svenska språknämnd (1024/1988). I och med det nya beslutet blev nämnden ett permanent organ med fasta arbetsformer och preciserade uppgifter.

Sedan 1989 har statsrådets svenska språknämnd sammanträtt regelbundet och arbetat utifrån de uppgifter och arbetsmetoder som förelagts nämnden. Nämndens verksamhet baserar sig numera på statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (1037/2000).

Statsrådets svenska språknämnd - sammansättning

Nämndens medlemmar förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Nämndens sekreterare förordnas av statsrådets kansli.
Nämndens sammansättning 1.1.2016–31.12.2018:

Ordförande
Katarina Petrell, enhetschef, statsrådets kansli

Vice ordförande
Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd, lagberedningsavdelningen, justitieministeriet

Medlemmar
Mikael Ekholm, gruppchef, statsrådets kansli
Carola Grönholm, övertranslator, Folkpensionsanstalten
Kari Raunio, första translator, riksdagens svenska byrå
Rune Skogberg, lingvist
Eivor Sommardahl, specialforskare, svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken
Anneli Tahvanainen, lagstiftningsråd, statsrådets kansli

Sekreterare
Kitty Fogelholm, translator, statsrådets kansli

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf)

För att samordna översättnings- och granskningsverksamheten har språknämnden bl.a. utarbetat handboken Svenskt lagspråk i Finland – populärt kallad Slaf. Språknämnden har ansvarat för utgivningen av fem omarbetade upplagor av handboken (1990, 1998, 2004, 2010 och 2017).

Den senaste upplagan av Slaf har getts ut i form av en anvisning från statsrådets kansli (Statsrådets kanslis publikationsserie 1/2017). Anvisningen syftar i första hand till att samordna användningen av uttryck och termer i det svenska författningsspråket och att främja de statliga myndigheternas användning av ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk.

Anvisningens främsta målgrupp är statsförvaltningen, men Slaf är ett utmärkt hjälpmedel för alla som skriver och översätter texter med anknytning till lag och förvaltning.

Kommentarer om Slaf kan skickas till nämnden på adressen spraknamnden[at]vnk.fi.

Svenskt lagspråk i Finland

Publikationsserie: Statsrådets kanslis publikationsserie 1/2017
Utgivare: Statsrådets kansli
Helsingfors 2017. ISBN (tryck) 978-952-287-296-8, ISBN (pdf) 978-952-287-297-5
Distribution: http://julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi/Etusivu

Slaf 2017

Informationsbladet Språkråd

Statsrådets svenska språknämnds informationsblad Språkråd har funnits sedan 1989. Språkråd kommer ut med 2–4 nummer per år och har en upplaga på 1 100 ex.

Informationsblad Språkråds publikationer

Kontaktinformation

Statsrådets svenska språknämnd
Statsrådets kansli
PB 23, 00023 STATSRÅDET
Tfn 0295 1603 84
spraknamnden[at]vnk.fi