FI SV EN

Uppföljningsgruppen IKT 2015

Statsrådets kansli tillsatte i januari 2013 en uppföljningsgrupp med uppgift att samordna genomförandet av de riktlinjer och förslag som har tagits fram i IKT-utvecklingsprojekten. Uppföljningsgruppen ska se till att de riktlinjer och förslag som tagits fram i de strategiska IKT-utvecklingsprojekten vidareutvecklas och blir konkreta beslut genom bl.a. regeringens strategisession och rambeslut samt att de genomförs i den omfattning och enligt den tidtabell som avsetts.

Uppföljningsgruppens medlemmar

Uppföljningsgruppens ordförande är statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli. Gruppens övriga medlemmar är:
Styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä, Solidium
Riksdagsledamot Jouni Backman, riksdagen
Vice verkställande direktör Tuula Haatainen, Kommunförbundet
Statssekreterare Martti Hetemäki, finansministeriet
IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen, finansministeriet
Petteri Koponen, Lifeline Ventures
Överombudsman Mikko Kosonen, Sitra
Seniorrådgivare Mirjami Laitinen, Sitra
Generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi
Lagstiftningsrådet Kirsi Miettinen, kommunikationsministeriet
Överdirektör Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet
Pekka Soini, generaldirektör, Tekes

Generalsekreterare för uppföljningsgruppen är generalsekreterare Pekka Sinko från statsrådets kansli. Dessutom har gruppen utnämnt ett expertsekretariat som företräder de olika förvaltningsområdena och centrala samarbetsparter, samt en projektchef som samordnar sekretariatets verksamhet. Uppföljningsgruppen och sekretariatet, som förbereder dess möten, sammanträder regelbundet en gång per månad.

Uppföljningsgruppen tillsattes på nytt den 24 juni 2014 för statsminister Alexander Stubbs regeringsperiod. Målet är ett tioårigt program, som fortsätter också under de kommande regeringsperioderna.

Bakgrund

Näringsminister Jyri Häkämies tillsatte i mars 2012 en arbetsgrupp IKT 2015 under ledning av Pekka Ala-Pietilä för att bereda en strategi för att lindra effekterna av den plötsliga strukturomvandlingen, förnya den finländska informations- och kommunikationstekniska branschen och främja konkurrenskraften.

Arbetsgruppen överlämnade rapporten "21 polkua kitkattomaan Suomeen" till näringsminister Jan Vapaavuori och arbetsminister Lauri Ihalainen den 17 januari 2013. De 21 sätten anger en färdplan för ett långsiktigt arbete för tio år framåt.

Mer information: ict2015.fi