FI SV

Uttagningsprov och förberedelse

Uttagningsprov

Du kan endast få en fast EU-tjänst genom att delta i uttagningsprov, som ordnas av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO. Genom uttagningarna kan man rekryteras till samtliga EU:s institutioner.
EU-tjänster - EPSO
Läs mer om arbetsprofilerna - EPSO

EPSO ordnar i allmänhet under hela året uttagningsprov som är öppna för alla unionsmedborgare. På grund av ett avgörande i EU-domstolen gällande italienskans och spanskans ställning har emellertid inga nya uttagningsprov ordnats sedan hösten 2015. Av samma orsak har också vårens uttagningsprov för en allmän karriär skjutits upp till slutet av 2016. Fram till dess ordnas dock några uttagningsprov för specialister. En kalender över uttagningsproven finns på EPSO:s webbplats.

Annonser om uttagningsproven publiceras på alla EU:s officiella språk. De sökande uppmanas bedöma sin lämplighet för EU-uppgifter och sin uppfattning om en EU-karriär genom frivilliga interaktiva tester före de ansöker. Syftet med dessa tester är att säkerställa att de sökande verkligen vet vilken typ av karriär de söker sig till.

Det finns i regel två slags uttagningsprov: för en s.k. allmän karriär (generalist) och för en specialistkarriär. Genom uttagningsproven för en allmän karriär rekryteras tjänstemän i början av karriären till tjänster vid unionens samtliga institutioner. Uttagningsproven för en specialistkarriär riktar sig däremot till experter med längre arbetserfarenhet inom en speciell bransch, t.ex. ekonomer, jurist-lingvister eller revisorer.

Utöver för en akademisk handläggarkarriär (AD, administrator) rekryteras genom uttagningsproven även sekreterare (SEC), assistenter (AST) och teknisk personal, såsom livvakter och chaufförer.

AD-uttagningsprov

AD-uttagningsproven består av flera faser. Den första delen består av ett datorbaserat test som mäter den abstrakta, språkliga och numeriska slutledningsförmågan. Testet kan göras i alla medlemsstater och i flera tredje länder. Testet görs på eget modersmål och i testet bedöms de sökandes allmänna lämplighet. I detta skede testas inte EU-kunskaper.

Den andra delen kan bestå av en datorbaserad uppgift (det s.k. E-tray-testet) eller, i fråga om uttagningsproven för specialister, t.ex. en sållning utifrån kunskapsutvärderingen (talent screener) i ansökan.

De mest framgångsrika sökandena kallas till ett utvärderingscentrum i Bryssel, där uppgifterna består av allt från muntliga framträdanden och gruppövningar till intervjuer. Dessa utförs på engelska, tyska eller franska. I det andra stadiet ingår också ofta en fallstudie (case study), som också kan göras i hemlandet redan före testerna i utvärderingscentrumet. Närmare information om varje del av uttagningsprovet hittar du i ansökningsannonsen, och dessutom informerar EPSO de sökande om hur processen framskrider.

Största delen av de sökande faller bort redan före utvärderingscentrumet. Antalet kallade till utvärderingscentrumet beror på hur många nya tjänstemän man har för avsikt att rekrytera genom uttagningsproven.

Som ett resultat av provet väljs det antal godkända tjänstemannakandidater som EPSO på förhand meddelat ut för s.k. reservlistor. Att komma med på reservlistan garanterar inte en arbetsplats vid en viss institution, utan de sökande ska själva vara aktiva. Listan ges till institutionernas förfogande, och de kan rekrytera det antal tjänstemän de behöver därifrån. Samtidigt uppmuntras de kandidater som finns med på listan att söka tjänster som blir lediganslagna vid institutionerna.

Även Finlands ständiga EU-representation hjälper de godkända tjänstemannakandidaterna med att hitta en lämplig plats. Listorna som gäller den allmänna karriären är i regel i kraft ett år. I fråga om specialkarriärer fattas alltid ett separat beslut om giltighetstiden.

Intresserade uppmuntras följa EPSO:s webbplats. Meddelanden om uttagningsproven publiceras också i samtliga medlemsstater och i Europeiska unionens officiella tidning. I officiella tidningens annons finns detaljerad information om uttagningsprovet, till exempel om arbetsuppgifter samt om krav på behörighet och erfarenhet.

Förbered dig inför uttagningsprovet

Du kan förbereda dig inför EU:s uttagningsprov genom att sätta dig in i provstrukturen och på förhand ta reda på vad som testas i vilket stadium och genom att fördjupa dina yrkeskunskaper, kunskaper om EU och språkfärdigheter. Det är bra att öva särskilt svarstekniken i det datorbaserade provet på förhand, eftersom proven är rätt intensiva.

Det finns en hel del kommersiellt material att få för förberedningen, övningsböcker och testguider och olika preparandkurser. Om det finns tillräckligt många intresserade ordnar regeringen i Finland avgiftsfria förberedande kurser för de årliga AD-uttagningsproven för handläggare. Kursen täcker stadiet vid utvärderingscentrumet. Du kan förbereda dig för det första stadiet, dvs. det datorbaserade provet, genom att göra övningsuppgifter på EPSO:s webbsidor. I vissa uttagningsprov förutsätts det att de sökande utför ett obligatoriskt övningsprov.

De finländare som klarat det första stadiet uppmanas genast då de fått veta om det att stå i kontakt med Jaana Jokelainen vid avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli. EPSO överlåter inte person- eller kontaktuppgifter för de personer som deltar i uttagningsproven till medlemsländerna.

Till stöd för förberedningen

Statsrådets avdelning för EU-ärenden har gjort en guide för finländska sökande som förbereder sig för uttagningsproven. Guiden beskriver hur EU rekryterar tjänstemän till fasta tjänster och hur personer som är intresserade av en karriär inom EU genom effektiva förberedelser kan förbättra sina möjligheter vid uttagningsprovet.
Guide om EU:s uttagningsprov (på finska)

Det är också möjligt att söka kontraktanställning inom EU. Ansökningsprocessen för att bli kontraktanställd är ett enklare förfarande än de egentliga uttagningsproven. Kontraktanställda anställs när det tillfälligt behövs experter inom en viss sektor.
Guide om kontraktanställning (på finska)

Eftersom proven varierar från år till år och proven utvecklas kontinuerligt är rekryteringsbyrån EPSO:s webbplats den viktigaste och den enda officiella informationskällan för dem som förbereder sig för uttagningsproven.
EPSO

EPSO har i EU:s officiella tidning publicerat guiden "Handledning för allmänna uttagningsprov", som berättar på allmän nivå vad proven är och hur de fungerar.
Guiden

Även privata aktörer producerar hjälpmaterial för uttagningsproven. Enligt responsen har en del av materialet hjälpt några finländska sökande. EPSO:s webbplats är dock den enda officiella källan.

Ytterligare information: Jaana Jokelainen, specialsakkunnig i EU-ärenden, avdelningen för EU-ärenden, statsrådets kansli, tfn 0295 160 329 eller fornamn.efternamn@vnk.fi