Sähköisiä sanastoja

22.5.2013

Alla on luettelo sanastoista, jotka ovat suomalaisten julkishallinnon virastojen ja laitosten tai yhdistysten sivuilla.
Toimimattomat linkit voi ilmoittaa kielipalveluun osoitteeseen
kielipalvelu(ät)vnk.fi.

 

 

Biotekniikka

Biotekniikan sanasto fi-sv-en (Suomen bioteollisuus)

http://www.finbio.net/sanasto

 

Budjetti

Budjettisanasto fi-sv-en-de-fr

http://vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/julkaisut/pdf/Budjettisanasto.pdf

Valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi

 

Eduskunta

Eduskuntasanasto fi-sv-en-se-de-es-et-fr-ru

Eduskunnan sivuilla www.eduskunta.fi/eduskuntasanasto

Valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi

 

Eduskunnan kirjaston asiasanasto fi-sv-en

http://www.eduskunta.fi/kirjasto/EKS/index.html

 

Elintarvike

Finnish Food Glossary fi-en

http://www.dlc.fi/~marianna/gourmet/fin_glos.htm

 

Eläke

Työeläkesanasto fi-sv-en (Eläketurvakeskus)

http://www.tyoelake.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx

(Klikkaa oikealla ylhäällä ”Eläkesanasto”)

 

Geologia

Geologia fi-sv-en-de-fr-it-es-ru (Geologian tutkimuskeskus)

http://fi.gtk.fi/tietopalvelut/tietokannat/multhes.html

 

Huoltovarmuus

Huoltovarmuuskeskus, vain fi

http://www.huoltovarmuus.fi/sanasto/

 

Ilmasto, ilmakehä

Ilmasto- ja energiasanasto fi-en (VNK)

http://www.vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/sanastot/pdf/Ilmasto-_ja_

energiasanasto_2010_(20100812).pdf

Valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi

 

Ilmakehä ABC fi-en (Ilmatieteen laitos)

http://www.fmi.fi/abc/index.html?C=A

 

Kaavoitus

COMMIN – Baltic Spatial Concept Share fi-en

http://commin.org/en/bsr-glossaries/national-glossaries/finland/

 

Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuuden rikastushiekan ja sivukivien BAT-vertailuasiakirjan sanasto, fi-en (Suomen ympäristökeskus SYKE)

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=73749

 

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö, termit ja käsitteet (UM) (luonnos 26.11.2011) fi-en

http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=78713&GUID=
%7B5A109585-9D2E-413E-9635-B8DD445E3913%7D

 

Kehitysyhteistyö: Ruokaturvan ja maatalouden sanasto (UM) fi-en

http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=89009&GUID=
%7b76D9C6B6-134F-431D-9475-982293CF7C30%7d

 

EU, ENPI JA EKR / EU:n kehitysyhteistyön termit ja lyhenteet fi-en
(Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry)

http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/eu-enpi-ja
-ekr-eu-n-kehitysyhteistyon-termit-ja-lyhenteet

 

Kiinteistöt

Kiinteistösanasto fi-en - Suomi-englanti kiinteistösanasto (Teknillinen korkeakoulu)

http://maa.tkk.fi/fi/reg/viitanenym_julkaisuB120.pdf

 

Kiinteistösanasto en-fi - Englanti-suomi kiinteistösanasto (Teknillinen korkeakoulu)

http://maa.tkk.fi/fi/reg/viitanenym_julkaisuB121.pdf

 

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus

Kirjallisuuden tutkimuksen asiasanasto fi-en (Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS)

http://dbgw.finlit.fi/asiasanastot/asiasanahaku.php?asiasanasto=KITU

 

Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto fi-en (Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS)

http://dbgw.finlit.fi/asiasanastot/asiasanahaku.php?asiasanasto=KULA

 

Kokous ja konferenssi

Helsingin yliopiston kokous- ja konferenssisanasto fi-en

http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/kokoussanasto.pdf

 

Kriisinhallinta

Kriisinhallintakeskus, sanasto fi-en (keskeisiä termejä ja lyhenteitä)

http://www.cmcfinland.fi/pelastus/cmc/home.nsf/pages/
069D8EDB8BB93EB2C22576F0003BA3B0?opendocument

 

Keskeisiä käsitteitä liittyen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan fi, osittain myös en

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=70031

 

Laki

Finlex, säädöskäännökset

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/

 

Lainsäädäntösanasto fi,sv-en (VNK, OM)

http://www.vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/sanastot/
pdf/Lainsaadantosanasto.pdf

 

Valtiosopimusten suomentaminen en-fi (UM)

http://www.finlex.fi/data/muut/valtiosopimussanasto.pdf

 

Svenskt lagspråk i Finland (SLAF) (VNK)

http://www.vnk.fi/hankkeet/ruotsin-kielen-lautakunta/slaf/sv.jsp

 

Ålands lagting, ordlista, bara sv

http://dokument.lagtinget.aland.fi/hjalp/ordlista_a.htm

 

Lakisanasto suomi-saame

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&
task=view&id=492&Itemid=112

 

Lääketiede ja lääkärin työ

Lääkärintyön termit fi-sv ja fi-en (Suomen Lääkäriliitto)

http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/termit/

 

Maantiede

Maiden nimet seitsemällä kielellä fi-sv-pohjoissaame-en-de-fr-ru
(Kotimaisten kielten keskus Kotus)

http://kaino.kotus.fi/maidennimet/index.php?h=fi

 

Suomen ruotsinkieliset kuntien nimet

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=575

 

Media

Suomen mediaopas, osittain vain fi

http://www.mediaopas.com/sanasto/

 

Mediasanasto, Media Doc Oy, fi, en

http://mediadoc.fi/mediasanasto.html

 

Merenkulku

Merenkulkualan asiasanasto fi-sv-en

http://merisanasto.kyamk.fi/index.php

 

Muuttoliike

European Migration Network, EMN Glossary, monikielinen

http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do

 

Tietoa maahanmuuttajille 14 kielellä

(Helsingin kaupunki)

http://beta.infopankki.fi/fi/etusivu

 

Nimikkeet

Ammatillisten tutkintojen nimikkeet englanniksi fi-sv-en (Opetushallitus)

http://www.oph.fi/ammattikoulutus/perustutkinnot/kaannokset

http://www.oph.fi/ammattikoulutus/ammattitutkinnot/kaannokset

 

Helsingin yliopiston tehtävänimikkeitä fi-en

http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/sanasto_nimikkeet/
sanasto_frameset.html

 

Helsingin yliopisto: Henkilöstö- ja lakiasioiden nimikelista (fi-sv-en)

http://www.helsinki.fi/henkos/alma/rekrytointi/nimikkeet_almassa_
muu_hlosto_su_ru_en.pdf

 

Lakimiesnimikkeet fi-sv-en (Suomen Lakimiesliitto)

http://www.lakimiesliitto.fi/instancedata/prime_product_yhdistys/
lakimiesliitto/embeds/Nimikkeet_2painos.pdf

 

Liikenne- ja viestintäministeriö (haku nimen, tehtävän tai yksikön mukaan)

http://www.lvm.fi/web/fi/henkilohakemisto (fi)

http://www.lvm.fi/web/sv/65 (sv)

http://www.lvm.fi/web/en/51 (en)

 

Lääkäreiden virkanimikkeet, erikoisalat ym. fi-en (Suomen Lääkäriliitto)

http://www.laakariliitto.fi/tutkimus/termit/

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (haku nimen, tehtävän, virkanimikkeen tai yksikön mukaan)

http://www.minedu.fi/OPM/Yhteystiedot_ja_asiointi/tehtaevaet_ja_henkiloet_
-hakemisto/index.html
(fi)

 

http://www.minedu.fi/OPM/Yhteystiedot_ja_asiointi/tehtaevaet_ja_henkiloet_
-hakemisto/index.html?lang=sv
(sv)

 

http://www.minedu.fi/OPM/Yhteystiedot_ja_asiointi/tehtaevaet_ja_henkiloet_
-hakemisto/?lang=en
(en)

 

IT-alan nimikkeet fi-en (2003)

http://kotisivukone.fi/files/oiliniittynen.albumit.fi/IT-ala/tehtavanimikkeisto2003.doc

 

Opetushallinto

Opetushallituksen käännössuosituksia ja sanastoja

http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/kaannossuosituksia

 

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu (ENSTI), fi, sv, en - Koulutuksen ja työvoimatarpeiden ennakointi

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoinen_
tietopalvelu_ensti/sanastot/suomenkielinen_sanasto

 

Politiikka

English-Finnish Glossary of United States Political Terms en-fi (2001)

http://www.uta.fi/FAST/GC/efpolglo.html

 

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto, vain fi

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a270d99b-58c5-44b0-a3bf-cffb01002092

 

Potilasturvallisuutta koskevaa sanastoa (useampia sanastoja; linkki myös WHO:n englanninkieliseen raporttiin ja sanastoon), fi-sv-en

http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/sanasto

 

Hoitotyön asiasanasto HOIDOKKI fi-sv-en (Sairaanhoitajien koulutussäätiö)

http://www.shks.fi/hoidokki_hoitotyon_asiasanasto-/

 

Säteily

Säteilyturvakeskuksen (STUK) sanasto, vain fi

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sanasto/fi_FI/sanasto1/

 

Talous

Taloussanakirja fi-en

http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/

 

Talouden termejä, vain fi (VM)

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/
03_muut_asiakirjat/Rahoitusmarkkinatermien_selitys.pdf

 

EU:n talouskriisi, termit ja taustat, vain fi (Eurooppa-tiedotus)

http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=
235792&nodeid=37760&contentlan=1&culture=fi-FI

 

Tietoturva

Valtionhallinnon tietoturvasanasto fi-en (VM)

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/
05_valtionhallinnon_tietoturvallisuus/20081211Valtio/
Vahti_8_NETTI%2b_KANNET.pdf

 

Tilasto

Tilastokeskus: käsitteet ja määritelmät fi-sv-en

http://www.stat.fi/meta/kas/index.html

 

Tulli

Tulli ja logistiikka fi-en-ru

http://www.glossary.fi/

 

Tuomioistuin

Tuomioistuinsanasto fi-sv-en-de-fr

http://www.finlex.fi/data/muut/saadkaan/tuomio.pdf

Valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi

 

Työmarkkinat

Työmarkkinasanasto fi-sv-en-de-fr (VNK, kielipalvelu; VM)

http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2005/k-tyomarkkinasanasto/pdf/fi.pdf

Valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi

 

Uskonto

Suomen evankelis-luterilainen kirkko - Aamenesta öylättiin, vain fi

http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Etusivu

 

Suomen ortodoksinen kirkko – Kirkollinen sanasto, vain fi

http://www.ort.fi/fi/content/kirkollinen-sanasto

 

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten kaavojen käännöksiä en-es-de-fr-ru

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4BF209

 

Kirkkokäsikirja sekä muita kirkollisia kirjoja fi-sv-saame-viittomakieli:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content4CD257

 

Ortodoksisanakirja fi-el-ru-en-sv

http://www.ortodoksi.net/ortodoksinen_sanasto/ortodoksinen_sanasto.htm

 

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun sanastoja ja ohjeita

http://www.vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/sanastot/fi.jsp

 

Valtioneuvoston termipankki Valter

Valtioneuvoston termipankki, monikielinen (VNK, kielipalvelu)

Sisältää seuraavat sanastot: Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, EMU-sanasto, Ilmasto- ja energiasanasto, Julkisten rakennusten nimiä, Korkeakoulusanasto, Kuntasanasto, Suomalaiset sotilasarvot, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto ja Verosanasto.

www.valter.fi

 

Verotus

Verosanasto fi-sv-en-de-fr

http://vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/julkaisut/pdf/Verosanasto.pdf

Valtioneuvoston termipankki Valterissa www.valter.fi

 

Verohallinnon sanasto, osittain kolmikielinen (fi-sv-en)

Valitun termin sv-ja en-kieliset vastineet löytyvät klikkaamalla ruudun oikeassa alakulmassa olevaa linkkiä ”sidan på svenska” tai ”page in English”

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sanasto?l=A

 

Suomi-englanti verosanasto (Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2010, s. 339 – 366)

http://www.vero.fi/download/xxx/%7B62CB7D0A-A1B8-4218-BB28
-7A90BD20DEF2%7D/6659

 

Väestötieto

Väestökirjahallinnon sanasto, vain fi (Väestörekisterikeskus)

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=180

 

Ympäristö, luonto

Luontoportti, Suomen luontoa ja lajistoa fi-sv-en-de-es-fr-da-no

http://www.luontoportti.fi/

 

Ympäristösanakirja EnDic fi-et-en-fr-de-sv-lt-lv-ru-la ja Ilmatieteellinen sanakirja MetDic

(Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos)

http://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe?UI=fied

 

Jätehuollon sanasto fi-sv-en, Jätelaitosyhdistys JLY

http://www.jly.fi/sanasto.php

 

Sanastokeskuksen (TSK) sanastoja

TEPA-termipankki

http://www.tsk.fi/tepa

(Etusivun Sisältö-linkin takaa aukeaa luettelo kaikista TEPAssa olevista sanastoista)

 

Kielenhuoltoa

Kirjoittajan ABC-kortti, kielenhuolto (suomi)

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/

 

Kotimaisten kielten keskus

http://www.kotus.fi/

> Kielitoimiston ohjeita ja suosituksia

> Nimistöä koskevia ohjeita ja suosituksia

 

EU

EU:n komission monikielinen termipankki

http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=fi

 

Aluepolitiikka

http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/index_fi.htm

(Löytyy samasta linkistä kaikilla EU-kielillä)

 

English Style Guide, European Commission

http://ec.europa.eu/translation/writing/style_guides/english/
style_guide_en.pdf

 

Suomen kielen käyttöohjeita

http://ec.europa.eu/translation/finnish/guidelines/documents/
styleguide_finnish_dgt_fi.pdf

 

EU:n jäsenmaiden hallitukset kaikilla EU:n virallisilla kielillä

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=
idea.hierarchy&nodeid=3540

 

EU:n lainsäädäntötietoa teemoittain koottuna

http://europa.eu/legislation_summaries/index_fi.htm

 

 

Käytetyt lyhenteet

OM = oikeusministeriö

TSK = Sanastokeskus TSK

UM = ulkoasiainministeriö

VM = valtiovarainministeriö

VNK = valtioneuvoston kanslia

 

Yhteystiedot

Valtioneuvoston kanslia, kielipalvelu

kielipalvelu(ät)vnk.fi

puh. 0295 160 528 (arkisin klo 8-12)