Virasto- ja toimitilapalvelut

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden virasto- ja toimitilapalveluista.

Virastopalvelut

Virastopalveluihin kuuluvat kuljetuspalvelut, postin jakaminen, kokousjärjestelyt, asiakaspalvelu ja tukipalvelut eri tilaisuuksissa. Kuljetusryhmä vastaa valtioneuvoston ja ministeriöiden johdon henkilökuljetuksista.

Ministeriöiden toimitilat

Ministeriöt sijaitsevat pääsääntöisesti Helsingin keskustassa. Ministeriöiden tilat ovat ensisijaisesti valtion omistamissa kiinteistöissä. Senaatti-kiinteistöt vastaa tiloihin tehtävistä muutostöistä ja tiloihin liittyvistä sovituista palveluista.

Toimitilaratkaisut

Valtioneuvoston kanslia päättää ministeriöiden tiloista ja sijoittumisesta. Ministeriöiden tilaratkaisut toteutetaan valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti yhdessä ministeriöiden kanssa. Työympäristöratkaisuna on pääsääntöisesti monitilatoimisto tai -ympäristö. Tämä mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön.

Asiakirjahallinto ja kirjaamopalvelut

Valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikkö vastaa kaikkien ministeriöiden asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta, kirjaamopalveluista sekä niihin liittyvästä tieto- ja asiakaspalvelusta.

Yksikkö on jakautunut kuuteen ryhmään, ja sen toimipisteet sijaitsevat ministeriöiden tiloissa. Yksikön henkilöstö hoitaa pääasiassa oman ryhmänsä ministeriöiden asiakirjapalveluita.

Yksikkö huolehtii mm. ministeriöihin saapuvien asioiden ja asiakirjojen rekisteröinnistä, niiden välittämisestä asiasta vastaavien käsittelyyn ja asiakirjojen arkistoinnista. Yksikön henkilöstö vastaa myös hanketietojen hallinnasta sekä EU-tietopalvelusta ja -asiakirjajakeluista (EUTORI-järjestelmä). Lisäksi yksikön vastuulla ovat ministeriöiden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen, kouluttaminen ja yhteensovittaminen sekä tiedonohjaus hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi.