Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hanke

Valtioneuvoston kanslia on asettanut joulukuun alussa 2013 valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankkeen (VNHY 2015) valmistelemaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hallinto- ja palvelutehtävien kokoamista valtioneuvoston hallintoyksikköön 1.3.2015 lukien.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä hallintoa, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria.

Hanke on osa Keskushallinnon uudistus -hanketta ja sen hankejohtajana toimii hallintojohtaja Janne Kerkelä. Hankkeen määräaika on 28.2.2015.

Hallitus on 16.10.2014 antanut esityksen valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista. Esityksen mukaan valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat

 • henkilöstön laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen lisääminen,
 • tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen,
 • yhtenäisten toimintatapojen ja prosessien lisääminen sekä
 • toimintavarmuuden lisääminen.

Yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät tukevat kehitystä kohti yhtenäisempää organisaatiokulttuuria ja yhtenäisempää valtioneuvostoa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia paitsi rakenteissa myös prosesseissa ja toimintakulttuurissa.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin ehdotukset valtioneuvoston hallintoyksikköön koottavista tehtävistä. Hallituspuolueiden puheenjohtajat linjasivat yksikköön koottavat tehtävät 13.5.2014. Tämän jälkeen käynnistyi hankkeen toinen vaihe, jonka aikana valmisteltiin valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen sekä tehtävien, virkojen ja muiden voimavarojen kokoamiseksi tarvittavat säädösmuutos-, talousarvio- ja muut ehdotukset. Hallituspuolueiden puheenjohtajien hyväksyttyä 9.9.2014 hankkeeseen liittyvät resurssisiirrot ja säädösmuutokset, käynnistyi hankkeen kolmas vaihe.

Kolmannessa vaiheessa valmistellaan valtioneuvoston kansliaan sijoittuvan valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toimintojen organisointi sekä yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien toimintamallit ja -prosessit siten, että uusi yksikkö voi aloittaa toimintansa 1.3.2015 lukien. Keskeistä on varmistaa yhteen koottavien palvelujen jatkuminen ja tunnistaa keskeisimmät ensi vaiheessa käynnistettävät kehittämistehtävät. 

Hanke on järjestänyt tiedotustilaisuuksia valtioneuvoston hallintoyksikköön siirtyville henkilöille ja heidän esimiehilleen. Muutosta tukemaan on jokaisessa ministeriössä nimetty muutoksesta vastaava henkilö.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa painotetaan myös kaikkien ministeriöiden henkilöstön osallistamista valtioneuvoston ja sen ministeriöiden uuden hallinnon rakentamiseen. Henkilöstöä kuullaan mm. sähköisen kyselyn avulla sekä erilaisissa työpajoissa.

Hankkeen organisointi

Valtioneuvoston kansliassa hankevalmistelua ohjaa alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön ja valtioneuvoston kanslian kansliapäälliköistä koostuva ohjausryhmä yhteensovittaa valmistelua. Hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä linjaa hankkeen etenemistä.

Hankkeeseen on hankejohtajan ohella nimitetty hankepäälliköitä, joista osa on päätoimisia.

 • henkilöstöhallinto-tehtäväalue, hallintojohtaja Aino Jalonen ympäristöministeriöstä
 • valtioneuvoston hallinto- ja kehittämisprosessit sekä toimintatavat ja -kulttuuri -tehtäväalue, kehittämisneuvos Kari Laine sisäministeriöstä
 • tilahallinto, virastopalvelut, turvallisuus ja varautuminen -tehtäväalue, neuvotteleva virkamies Heikki Hovi valtioneuvoston kansliasta
 • tietohallinto-tehtäväalue, tietohallintojohtaja Teemu Anttila puolustusministeriöstä
 • sisäinen viestintä ja informaatiopalvelut -tehtäväalue, viestintäjohtaja Kaija Uusisilta sisäministeriöstä
 • käännös- ja kielipalvelut -tehtäväalue, käännöstoimiston päällikkö, hallitusneuvos Katarina Petrell valtioneuvoston kansliasta
 • sopimus- ja muut oikeudelliset palvelut, hankintatoimi ja matkahallinto -tehtäväalue, hallintojohtaja Eeva Pystynen maa- ja metsätalousministeriöstä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu, taloushallinto ja kirjanpitoyksikkö -tehtäväalue, talousjohtaja Jukka Aalto sisäministeriöstä
 • tiedonohjaus ja arkistonmuodostus -tehtäväalue, tietopalvelupäällikkö Anne Niemi liikenne- ja viestintäministeriöstä
 • säädösvalmistelun tehtäväalue, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara valtiovarainministeriöstä

Hankkeen kolmannen vaiheen toteutukseen nimettiin 1.9.2014 lukien lisäksi kaksi projektipäällikköä: henkilöstöpäällikkö Selena Savo valtiovarainministeriöstä sekä ylitarkastaja Jouni Rutanen oikeusministeriöstä.

Hankkeen assistenttina toimii Linda Forsman valtiovarainministeriöstä.

Hankepäälliköiden vetämät valmisteluryhmät koostuvat asiantuntijoista kaikista eri ministeriöstä. Ryhmien tavoitteena on hankkeen kolmannessa vaiheessa suunnitella oman toimialansa toiminta ja tehtävät, niin että valtioneuvoston hallintopalvelut voidaan taata niin siirtymävaiheessa kuin varsinaisen toiminnan käynnistymisen jälkeen. Tarkemmin ryhmien tehtävistä ja kokoonpanoista hankkeen asettamispäätöksessä.

Hankkeen ajaksi on asetettu henkilöstöpoliittinen valmisteluryhmä ohjaamaan, seuraamaan ja tukemaan henkilöstön aseman järjestämistä valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisessa ja siihen liittyvässä muutoksessa.

Hankkeeseen liittyvä yhteistoimintamenettely järjestetään poikkihallinnollisena YT-menettelynä osana hanketta sekä ministeriöissä erikseen niiden YT-elimissä. Hankkeen poikkihallinnollinen yhteistoimintaryhmä asetettiin 24.3.2014.

Yhteystiedot

Hankejohtaja Janne Kerkelä
p. 0295 160 381
janne.kerkela(at)vnk.fi