FI SV

Yritystoimintahanke

Valtioneuvoston kanslia asetti 7.11.2014 hankkeen, joka valmistelee pääministeri Stubbin hallitusohjelmaan sisältyvän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Yritystoiminta-hankkeen määräaika on 15.3.2015 ja se tähtää ensi vaalikaudella toteutettaviin toimenpiteisiin ja seuraavan hallituksen yrittäjyys- ja elinkeinopoliittiseen päätöksentekoon. Hankkeen pontimena oleva hallitusohjelman kirjaus kuuluu seuraavasti:

Hallitus kokoaa ensi vaalikaudelle tähtäävän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Työssä hyödynnetään aiempia selvitysmiesten raportteja ja keväällä valmistunutta teollisuuspolitiikan linjausta. Tämän työn osana selvitetään pikaisesti kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavimmat keinot yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi, ml. maa- ja metsätalousyritykset.

Virkatyönä toteutettavalle hankkeelle nimettiin valmisteluryhmä, jossa ovat edustettuina yrittäjyyden edistämisen kannalta keskeisimmät ministeriöt. Hanketta ohjaa valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä. Hankkeen tulosten poliittinen käsittely tapahtuu hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Hankkeen tehtävänä on kartoittaa jo toteutettuja, suunnittelu- tai valmisteluvaiheessa olevia sekä toteutusta odottavia konkreettisia toimenpiteitä ja esityksiä elinkeinopolitiikan keskeisiltä osa-alueilta ja nostaa esiin toimenpiteitä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet panematta täytäntöön. Tämän lisäksi valmisteluryhmä voi ehdottaa kokonaan uusia toimenpiteitä, sikäli kuin niitä em. kartoitustyön ohessa syntyy.

Hankkeessa rajaudutaan politiikkatoimenpiteisiin, joilla voidaan katsoa olevan välittömiä vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin. Hankkeen painopiste tulee olemaan erityisesti pk-sektorin yrityksiä koskevissa kysymyksissä, joskaan alkuvaiheen ja suurten yritysten erityiskysymyksiäkään ei suljeta pois.

Hankkeen väliraportti talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle sisälsi alustavia ehdotuksia ja muodosti pohjan keskeisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden kuulemiselle loppuraporttia  varten. Väliraportissa kiinnitettiin erityistä huomiota nopeasti ja mahdollisesti vielä tällä hallituskaudella toimeenpantavissa oleviin ehdotuksiin. Lopulliset ehdotukset hallitukselle sisältyivät loppuraporttiin.

Loppuraportti valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa (29.4.2015) "58 askelta kasvuun"

Ohjausryhmä

Pääministerin valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, puheenjohtaja, valtioneuvoston kanslia
Valtiosihteeri Marjo Anttoora, sisäministeriö
Valtiosihteeri Sirkku Linna, työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiosihteeri Pia Pohja, sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiosihteeri Marcus Rantala, puolustusministeriö
Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiosihteeri Esa Suominen, valtiovarainministeriö
Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko, valtioneuvoston kanslia
Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky (sihteeri), valtioneuvoston kanslia

Valmisteluryhmä

Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko, puheenjohtaja, valtioneuvoston kanslia
Osastopäällikkö, ylijohtaja Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö
Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky, valtioneuvoston kanslia
Ylijohtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö

Hankkeen käynnistyttyä valmisteluryhmä kutsui pysyviksi asiantuntijoikseen ylitarkastaja Matti Mäkelän maa- ja metsätalousministeriöstä sekä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönnin ympäristöministeriöstä. Hankkeen käytännön valmistelusta on vastannut asiantuntijasihteeristö, johon kuuluvat Kimmo Hyrsky, neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Tiina Ingman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky
p. 0295 160 191
etunimi.sukunimi@vnk.fi