Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan

Käynnissä

Toteuttajat

Demos Helsinki Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2021–6/2022

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen. Osana uudistuksen toteuttamista tuotetaan uutta tietoa, joka tukee sosiaaliturvan uudistamistyötä. Hyvinvointitaloudellinen näkökulma päätöksentekoon on vahvistunut viime vuosina mm. OECD:n ja EU:n toimesta ja eri maissa pohditaan tapoja sen käyttöönottoon. Nyt hyvinvointitaloudellista ajattelua halutaan konkretisoida erityisesti sosiaaliturvan uudistamistyön tarpeet huomioiden ja luoda indikaattorityökalu ja ohjausmalli, jolla sosiaaliturvajärjestelmän seurantaa ja ohjausta voidaan toteuttaa hyvinvointitalouden näkökulmasta.

Tässä tutkimushankkeessa luodaan edellytyksiä laaja-alaisen hyvinvointipolitiikan ohjaamiselle valtionhallinnossa ja poliittisessa päätöksentekoprosessissa tuottamalla uutta tietoa sekä käymällä vuoropuhelua hyvinvointipolitiikan toimeenpanoon liittyvistä oletuksista ja vaihtoehdoista. Hankkeen kannalta keskeistä on saada esille hyvinvointitalouden erilaisiin ohjausmalleihin ja seurantamekanismeihin liittyvää ajantasaista ymmärrystä kansainvälisesti ja toisaalta tehdä tämän ymmärryksen pohjalta tulkintoja ja valintoja hyvinvointitalouden ohjausmallien rakentamiseksi Suomessa.

Hankkeessa hyödynnetään toteuttajaorganisaatioiden vahvaa osaamista niin sosiaalipolitiikan, sosiaaliturvan, indikaattorityön, hyvinvointitalouden kuin hallinnon kehittämisen ja saralla. Olemassa oleva vahva substanssija menetelmäasiantuntemus luo erinomaiset lähtökohdat tietotarpeeseen vastaamiselle myös siksi, että hyvinvointitalouden kokonaisuus on suhteellisen uusi ja jatkuvasti kehittyvä, ja hyvä lähtötaso suomalaisesta kontekstista ja kansainvälisestä keskustelusta mahdollistaa hankkeen tavoitteiden saavuttamisen.

Tietotarpeeseen vastaaminen edellyttää niin kansainvälisesti eri tahoille kertyneen “hiljaisen” (ei-kirjallisen) ajantasaisen kokemustiedon tavoittamista kuin laadukasta kirjallista selvitystyötä. Hankkeessa luotava hyvinvointitalouden indikaattorityökalu ja ohjausmalli ovat suomalaisessa hallinnossa uusia työkaluja, ja siksi niiden hyödynnettävyyteen ja hyödyntämisen periaatteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota jo työkalujen kehittämisvaiheessa. Samalla edellytyksenä on vahva tuntemus suomalaisesta sosiaaliturvaan, sosiaalipolitiikkaan ja julkiseen talouteen liittyvistä järjestelmistä sekä hallinnon uudistamisesta tarpeenmukaisen ja mahdollisesti tulevaisuudessa laajennettavan hyvinvointitalouden ohjausmallin rakentamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia hyvinvointitalouden ohjausmalleja eri maissa on käytössä, millaisen prosessin kautta ne on otettu käyttöön ja mitkä ovat kokemukset niiden käytöstä. Keskeistä on luoda ymmärrystä siitä, miten hyvinvointilähtöistä ja kestävää kehitystä tavoittelevaa politiikkaa voidaan eri päätöksenteon ja toimeenpanon tasoilla ohjata.
  2. Tuottaa uutta tietoa siitä, minkälaisilla indikaattoreilla voidaan mitata hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän toiminnan vaikuttavuutta ja miten tämä tieto voisi palvella suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän uudistumista. Käytännössä tutkimuksessa pyritään luomaan näkemys siitä, mitä aiemmin kehitettyjä ja käytettyjä hyvinvointiindikaattoreita sekä mahdollisesti uusia voidaan hyödyntää hyvinvointitaloudellisen sosiaalipolitiikan toimeenpanossa ja arvioinnissa.
  3. Muodostaa 1-3 vaihtoehtoista ehdotusta suomalaisesta sosiaaliturvan uudistamistyön tarpeet huomioivista hyvinvointitaloudellisista politiikan ohjausmallista. Ehdotukset sisältävät sekä ehdotuksen hyvinvointitalouden mittareista että näiden käyttöön ja tiedon hyödyntämiseen liittyvästä ohjausmallista.

Tässä tutkimuksessa hyvinvointitalouden ohjausmallilla viitataan kokonaisuuteen, joka sisältää hyvinvointilähtöisesti kehitetyn sosiaaliturvajärjestelmän seuranta- ja ohjausmekanismit sekä seurantaan valikoidut indikaattorit. Indikaattorit muodostavat työkalun, jonka avulla voidaan kerätä tietoa ja arvioida hyvinvointitalouden toteutumista ja informoida päätöksentekoa. Seurantamekanismit kuvaavat näitä tiedon kokoamisen ja hyödyntämisen tapoja sekä toimijoita. Lisäksi ohjausmalliin sisältyvät ohjausmekanismit, jotka kuvaavat tiedon hyödyntämisen rakenteita ja vuorovaikutusta. Ohjausmalli on toiminnallinen ja käytännöllinen prosessi, jolla hyvinvointilähtöistä politiikkaa toteutetaan.

Ota yhteyttä:

vanhempi konsultti Satu Korhonen, Demos Helsinki Oy, p. 044 500 8228, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Sosiaaliturvajärjestelmien seurantamekanismit hyvinvointitaloudessa

Yhteyshenkilö ministeriössä