Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto ilmastolaista: kuntien ilmastotoimien suuruusluokkaa arvioitava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2022 14.15
Uutinen

Ilmastolakia koskevasta esityksestä saa hyvän käsityksen esityksen taustasta ja keskeisistä ehdotuksista. Vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti, mutta kuntien ilmastotoimien valtakunnallinen merkitys jää epäselväksi.

Ehdotettu sääntely täydentäisi ilmastolain kokonaisuudistusta. Ilmastolakiin lisättäisiin säännökset kunnan ilmastosuunnitelman tekemisestä ilmastolain tavoitteiden toteutumiseksi. Lisäksi ilmastolakia ehdotetaan täydennettäväksi muutoksenhakusääntelyllä.  

Ilmastolakia koskeva esitys on sujuvasti kirjoitettu kokonaisuus, jonka perusteella saa hyvän käsityksen keskeisistä asioista. Esitysluonnoksessa on kuvattu laajaa kirjoa erilaisia ilmastotoimia sekä annettu joitakin esimerkkejä kuntien asukkaille aiheutuvista vaikutuksista. Vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti, mutta esityksen perusteella ei saa riittävää käsitystä kuntien ilmastotoimien valtakunnallisesta merkityksestä eikä suuruusluokaltaan merkittävimmistä toimenpiteistä.

Esityksessä tulisi arvioida vaihteluvälillä, miten suuren osuuden kuntien tekemät toimet voisivat parhaimmillaan tai minimissään kattaa Suomen ilmastotavoitteista, vaikka arvioiden antamiseen sisältyykin paljon epävarmuuksia. Esityksessä tulisi myös nostaa esille sellaisia kuntatasolla tehtäviä toimenpiteitä, joilla on erityistä merkitystä päästövähennysten ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Arviointineuvosto katsoo, että hyvinvointialueiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä tulisi arvioida lyhyesti, ottaen huomioon hyvinvointialueiden suuri kiinteistöomaisuus ja merkittävät julkiset hankinnat.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu ilmastolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (YM002:00/2022), jonka ympäristöministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 2.9.2022. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.