Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: Ilmastorahaston valtiontukitoiminnon lisäarvo ei selviä esityksestä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.6.2022 10.34
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ilmastorahaston valtiotukitoimintoa koskevasta esityksestä. Esityksen perusteella ilmastorahaston valtiontuen tarkoitusta ja toimintaa tulisi selventää.

Esityksessä ehdotetaan Ilmastorahastolle mahdollisuutta hyödyntää valtiontukea sen sijoituksissa ja rahoituksessa. Valtiontukien hyödyntäminen mahdollistaa sellaisten hankkeiden tukemisen, jotka ilman Ilmastorahaston mukanaoloa eivät toteutuisi lainkaan, toteutuisivat pienemmässä mittakaavassa tai myöhäisemmässä vaiheessa. Esityksellä vauhditetaan hallituksen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Esityksen perusteella saa käsityksen lain tavoitteesta ja valtiotukitoiminnosta, mutta rahaston käytännön toimet ja suhde olemassa oleviin toimijoihin jäävät epäselviksi.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi kuvata tarkemmin markkinapuutteita ilmastonmuutoksen torjunnassa, joiden korjaamiseen ilmastorahaston valtiontukea tarvitaan. Esityksessä tulisi käsitellä, miten ilmastorahasto poikkeaa toiminnaltaan muista kotimaisista julkisista rahoittajista. Toisin sanoen mitä lisäarvoa ilmastorahaston mahdollisuus antaa valtiontukea tuottaa muihin työkaluihin verrattuna? Ilmastorahaston merkitystä EU-rahoituksen hyödyntämiseen tulisi myös selventää.

Ilmastorahaston valtiontuen kohteet on määritelty esitysluonnoksessa varsin yleisellä tasolla. Esityksessä tulisi kuvata tuen kohteita ja tuettavia hankkeita nykyistä tarkemmin. Rahoitettavat kohteet on kuvailtu niin väljästi, että se voi aiheuttaa tulkinta- ja valvontavaikeuksia valtiontukien käytön asianmukaisuudesta.

Esityksen perusteella jää vaikutelma, että ilmastorahasto toimisi talousarviotalouden ulkopuolella. Asiaa tulisi käsitellä esityksessä ja arvioida sen vaikutuksia.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen Ilmastorahasto Oy:tä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (TEM092:00/2021).

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.