Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: ilmoittajansuojelulain esitysluonnoksessa tulisi kuvata selkeämmin ehdotetun sääntelyn merkittävimpiä vaikutuksia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.5.2022 14.41
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevan lain hallituksen esitysluonnoksesta. Sen perusteella saa käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista, mutta esityksen vaikuttavuutta ja ehdotetun sääntelyn merkittävimpiä vaikutuksia tulisi kuvata selkeämmin.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ilmoittajansuojelulaki), jolla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva direktiivi. Ehdotettava ilmoittajansuojelulaki olisi yleislaki, joka täydentäisi jo voimassa olevaa erityissääntelyä ilmoittajien suojelusta. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnokseen sisältyy skenaariotarkastelu ehdotetun sääntelyn aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta tyypillisille kohdeyrityksille. Yritysvaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty työ- ja elinkeinoministeriön sääntelytaakkalaskuria. Ansiona voidaan pitää sitä, että skenaariotarkastelussa on arvioitu myös ilmoituskanavan käyttöönottoprosessin eri vaiheisiin kuluvaa työaikaa. Arviointineuvosto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että skenaariotarkastelussa esitetyt euromääräiset arviot vaikuttavat varsin vähäisiltä ottaen huomioon ehdotetun sääntelyn laajuuden.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella pääosin kesälomakaudella, mikä on voinut vaikeuttaa mahdollisuuksia perehtyä esitysluonnokseen tai antaa siitä lausunto. Arviointineuvosto muistuttaa, että lausuntomenettelyn kautta voi saada tietoa esityksen vaikutuksista, joten lausuntojen antamiselle tulisi varata riittävästi aikaa.

Esitysluonnoksesta on haastava saada kokonaiskuvaa esityksen vaikutuksista ja tunnistettujen vaikutusten merkittävyydestä vuolaista yksityiskohtien esittämisestä johtuen. Sen tulisi kuvata selkeämmin ehdotetun sääntelyn merkittävimpiä vaikutuksia, kuten vaikutuksia työntekijöiden ja työnantajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Esityksen olennaisten vaikutusten tunnistaminen on kytköksissä ehdotetun sääntelyn tavoitteiden saavuttamiseen.

Esitysluonnoksessa voisi myös kuvata tarkemmin, millaisia vaikutuksia perustettavilla ilmoituskanavilla on viranomaisten nykyisin käytössä oleviin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön. Direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset viranomaisille saattaisivat vähentyä, jos olemassa olevia tietojärjestelmiä pystyttäisiin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään ilmoituskanavien perustamisessa tai jos viranomaisten tietojärjestelmiä pystyttäisiin integroimaan tällaisiin ilmoituskanaviin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevaan hallituksen esitykseen (OM028:00/2018).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.