Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskusta koskeva lakiesitys ei ole riittävän selkeä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.4.2021 14.23
Uutinen
Lainsäädännön arviointineuvosto

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskusta koskeva lakiesitys ei riittävästi konkretisoidu toimenpiteiksi ja ehdotuksen vaikutusarviot jäävät epämääräisiksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista.

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa työikäisen väestön osaamista vastaamaan jatkuvasti muuttuvia työelämän tarpeita. Palvelukeskuksen tehtävänä olisi tarjota palveluita, jotka lisäisivät kansalaisten, työnantajien ja alueiden valmiuksia sopeutua työelämän muutokseen. Esitysluonnoksen tavoitteena olisi lisätä erityisesti heikon peruskoulutuksen omaavien työmarkkina-asemaa. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa kuvatut sinänsä tärkeät tavoitteet ja keinot eivät kohtaa riittävästi. Esitysluonnoksessa ei myöskään riittävästi perustella ja kuvata sitä, miten palvelukeskuksen perustaminen lisäisi työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista jo käytössä olevien keinojen lisäksi. Näin ollen jää epäselväksi, mitä konkreettista lisäarvoa palvelukeskus toisi.

Palvelukeskuksen organisointi kahden ministeriön ja työelämän edustajien ohjaamaksi itsenäiseksi toimijaksi poikkeaa valtionhallinnon yleisistä hallintomalleista. Siksi arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen sisältämää vaihtoehtoisten ratkaisujen käsittelyä tulisi vielä täydentää. Vaihtoehtojen vertailu ei voi olla pelkästään eri hallintomallien vertailua, vaan vaihtoehtoja pitäisi pohtia työelämän murrosta ja yritysten tarpeita vasten. Myös aidosti vaihtoehtoisia keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi tuotava esille ja pohdintaan.

Esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin uudistuksen keskeistä kohderyhmää ja palvelukeskukselle ehdotetun kokonaisrahoituksen käyttöä. Palvelukeskuksen rahoitusta tulisi kuvata myös määrärahojen jatkuvuuden näkökulmista, esimerkiksi kymmenen vuoden ajalta, koska ehdotettu rahoitus perustuisi pääosin elpymis- ja palautumissuunnitelmaan varattuun määräaikaiseen määrärahaan.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää suunnitelma palvelukeskuksen seurannasta ja jälkiarvioinnista. Jälkiarviointi olisi tärkeää, koska esitysluonnoksessa ehdotetaan poikkeuksellista organisointimallia.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.