Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Itsehoitolääkkeiden saatavuudessa haitalliset vaikutukset mahdollisia
Arviointineuvosto: Lääkelain tuomat muutokset ja vaikutukset vähäisiä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.11.2018 13.25
Uutinen

Lääkelailla tavoitellaan kuluttajille hyödyllistä hintakilpailua asettamalla itsehoitolääkkeille enimmäishinta. Esitettyjen arvioiden mukaan myönteiset vaikutukset jäänevät maltillisiksi, ja itsehoitolääkkeiden saatavuudessa voi myös ilmetä haitallisia sivuvaikutuksia.

Lääkelakia koskevassa hallituksen esityksessä on tuotu esiin olennaisia näkökohtia kotitalouksille aiheutuvista vaikutuksista, mukaan lukien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Se on hyvä asia, samoin se, ettei myönteisiä vaikutuksia yliarvioida. Vaikutusarviot ovat kuitenkin pintapuolisia. Mikäli itsehoitolääkkeille suunnatun hintakilpailun taloudelliset vaikutukset kuluttajille jäävät maltillisiksi, voidaan kysyä, mitä muutoksella saavutetaan. Lisäksi hintakilpailun vaikutusmekanismit on esitetty osin epäselvästi. Esitetyn perusteella on vaikea ymmärtää, miten hintakilpailu voi kaventaa rinnakkaislääkevalmisteiden valikoimaa ja johtaa edullisimpien ibuprofeiinivalmisteiden poistumiseen markkinoilta. Tätä logiikkaa tulisi avata selkeämmin.

Hallituksen esityksessä ei ole käsitelty itsehoitolääkkeiden saatavuudelle vaihtoehtoja, joita valmistelussa on kuitenkin ollut esillä. Tämä on merkittävä puute. Vaihtoehtoja ei esitetä muillekaan valituille keinoille. Lausuntokierroksen perusteella esityksestä poistettiin apteekkiveron progressiota lisäävä muutosehdotus, koska se ei ollutkaan kaikilta osin tarkoituksenmukainen. Sillä pyrittiin leikkaamaan suurimpien apteekkien katetta. Koska tälle veroehdotukselle ei esitetty vaihtoehtoja, apteekkitoiminnan mahdollisiin ylisuuriin voittoihin ei ollut mahdollista puuttua tässä esityksessä.

Lääkelailla pyritään kuitenkin edistämään uusien apteekkien perustamista muutoksenhakumenettelyä uudistamalla. Tämän ajatellaan parantavan apteekkipalvelujen alueellista saatavuutta. Näiden vaikutusten arviointi jäi hyvin vähäiseksi.

Hallituksen esityksessä on esitelty lyhyesti erilaisia taustaselvityksiä ja aiempien työryhmien tavoitteita, mutta niiden suhde lainvalmisteluun jää epäselväksi. Selvitysten sisältöjä ja niiden merkitystä on avattu enemmän arviomuistiossa, jossa on hyödynnetty myös tutkimustietoa. Arviomuistiosta voisi nostaa keskeisiä seikkoja nostaa esitysluonnokseen, ja siihen voisi muutoinkin viitata.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu lääkelakia koskevasta hallituksen esityksestä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvostolle sähköpostitse 6.11.2018. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta korjataan lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kati Rantala, p. 0295 160 467, valtioneuvoston kanslia.

Arviointineuvoston lausunto 23.11.2018