Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Rådet för bedömning av lagstiftningen om lagförslaget som gäller kreditupplysningslagen: det behövs mer omfattande kvantitativa konsekvensbedömningar

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.6.2021 14.08 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 12.16
Nyhet

I utkastet till proposition föreslås ändringar i lagringstiderna för uppgifterna om fysiska personers och företagares betalningsstörningar. Målet är att göra situationen för dessa personer skäligare i synnerhet när den fordran som ligger till grund för anteckningen om betalningsstörning har betalats. I propositionsutkastet föreslås det bland annat att lagringstiderna för vissa personkreditupplysningar ska förkortas till en månad när fordran har betalats.

Rådet anser att propositionsutkastet innehåller en tydlig beskrivning av propositionens bakgrund, motivering, syfte och de viktigaste förslagen. I utkastet till lagförslag beskrivs olika påverkningskanaler, men bedömningar av kvantitativa effekter saknas i huvudsak. Det bör presenteras åtminstone riktgivande kvantitativa bedömningar av konsekvenserna.  

Propositionsutkastets konsekvenser för olika typer av företag bör presenteras närmare. Utkastet till proposition ska innehålla en bedömning av om reformen är neutral med hänsyn till konkurrensläget eller om reformen påverkar olika typer av företag, i synnerhet med tanke på kreditgivning, på olika sätt. Företagens administrativa börda kan dessutom bedömas närmare till exempel med hjälp av den utvärderingsmodell som arbets- och näringsministeriet utvecklat. 

Konsekvenserna för myndigheterna bör enligt rådet kompletteras med bedömningar av konsekvenserna för de myndigheter som ger ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, Folkpensionsanstalten och kommunernas socialservice. 

I fråga om samhälleliga konsekvenser bör reformens konsekvenser bedömas noggrannare ur olika befolkningsgruppers synvinkel. Till exempel på basis av forskningsdata vet man att sannolikheten för anteckningar om betalningsstörningar har samband med personens utbildningsbakgrund, ålder, kön, sysselsättning och livssituation.

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, tfn 0295 160198 sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.