Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Rådet för bedömning av lagstiftningen: de miljökonsekvenser och konsekvenser för konsumentskyddet som lagen om penninginsamlingar medför bör bedömas närmare

Statsrådets kommunikationsavdelning
23.6.2021 11.18 | Publicerad på svenska 27.7.2021 kl. 11.20
Nyhet
Arviointineuvoston logo

I propositionsutkastet föreslås det att de frivilliga kompensationstjänsterna för utsläpp lämnas utanför tillämpningsområdet för lagen om penninginsamlingar. Propositionen gör det möjligt att erbjuda tjänster som stöder målet om klimatneutralitet även i affärsmässigt syfte. En viktig målsättning i lagstiftningsförslaget är att åstadkomma positiva konsekvenser för miljön.

Rådet anser att miljökonsekvenserna bedöms tämligen kortfattat i propositionsutkastet, i synnerhet med tanke på att en viktig, offentligt uttalad målsättning i utkastet till lagförslag är att åstadkomma positiva konsekvenser för miljön. Därför bör till propositionsutkastet fogas ytterligare bedömningar om lagförslagets miljökonsekvenser.

Rådet anser att den föreslagna lagändringens konsekvenser för konsumentskyddet bör behandlas närmare i propositionsutkastet. Det behöver exempelvis utredas hur man genom att stärka konsumentens ställning kan undvika sådana situationer där konsumenten ovetande kompenserar mångdubbelt för samma utsläpp.

Lagförslagets konsekvenser för olika typer av företag bör preciseras ytterligare. Åtminstone den företagsverksamhet för vilken lagförslaget sannolikt har direkta konsekvenser bör beskrivas närmare.

Rådet anser att man i propositionsutkastet bör behandla reformen även med hänsyn till det internationella myndighetssamarbetet, eftersom det kan finnas risk för missbruk i den frivilliga kompensationsverksamheten.

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160198