Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia täsmennettävä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.5.2022 13.35
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle uudeksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi. Esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen esityksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Vaikutuksia on käsitelty melko monipuolisesti, mutta esityksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin tulisi täsmentää.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta. Ehdotettavaan uuteen lakiin koottaisiin säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimintaedellytyksistä, ennakollisesta valvonnasta, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja jälkikäteisen valvonnan keinoista.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata täsmällisemmin esityksen vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksiin. Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa tulee ottaa huomioon monia perusoikeuksia, kuten asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuus ja oikeus sosiaaliturvaan sekä palveluntuottajien osalta esimerkiksi omaisuudensuoja. Arviointineuvosto muistuttaa, että säätämisjärjestystä koskevilla perusteluilla ei voida korvata esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia.

Esitysluonnoksessa tulisi arvioida esityksen vaikutuksia ikäihmisten, lasten ja vammaisten palveluiden toteuttamiseen ja valvontaan. He eivät välttämättä itse ole kykeneviä tuomaan esille puutteita käyttämiensä palveluiden laadussa tai palveluissa ilmenneitä epäkohtia, jolloin palveluntuottajien omavalvonta ja viime kädessä valvontaviranomaisten puuttuminen epäkohtiin ovat tärkeässä asemassa. Heillä voi olla myös rajalliset kyvyt hakea tietoa palveluntuottajista ehdotetun sääntelyn mukaisesta julkisesta tietopalvelusta. Saavatko nämä ihmisryhmät heidän tarpeilleen parhaiten soveltuvia ja ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja helpommin ehdotetun lain myötä?

Arviointineuvosto peräänkuuluttaa myös arviointia ehdotetun sääntelyn vaikutuksista itsenäisiin ammatinharjoittajiin, varsinkin, jos itsenäinen ammatinharjoittaja ei liity ehdotetun sääntelyn mukaiseen yhteiseen palveluyksikköön. Ehdotetun lain mukaan myös itsenäiset ammatinharjoittajat katsottaisiin jatkossa palveluntuottajiksi, joiden on rekisteröidyttävä valtakunnalliseen palveluntuottajien Soteri-rekisteriin, mikä lisännee tällaisten ammatinharjoittajien hallinnollista taakkaa verrattuna nykyisen lainsäädännön mukaiseen ilmoitusmenettelyyn, jossa toiminnan voi aloittaa tekemällä ilmoituksen.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia koskevaan hallituksen esitykseen (STM057:00/2021).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125.