Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Rådet för bedömning av lagstiftningen: konsekvenserna av propositionen om upphovsrättslagen för olika målgrupper bör preciseras

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.4.2022 11.09
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och av 184 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Propositionsutkastet ger en uppfattning om de viktigaste förslagen i propositionen och i den granskas de föreslagna bestämmelserna mångsidigt i ljuset av olika grundläggande fri- och rättigheter. De för propositionen centrala konsekvenserna har bedömts enligt målgrupp, men konsekvensbedömningen utifrån målgrupperna bör preciseras och förtydligas i propositionsutkastet.

I propositionen föreslås det att upphovsrättslagen och 184 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras. Genom den föreslagna lagändringen stärks bland annat upphovsmännens och de utövande konstnärernas ställning samt främjas upphovsrättens funktion i den digitala miljön och den gränsöverskridande användningen av verk. Propositionen hänför sig till genomförandet av DSM-direktivet och direktivet om onlinesändningar till de delar den gällande nationella lagstiftningen inte uppfyller kraven i dessa direktiv. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att man i propositionsutkastet  inte på ett tillräckligt konsekvent och riktat sätt har bedömt propositionens konsekvenser för olika målgrupper, och det framgår inte tydligt vilka som är de viktigaste målgrupperna med tanke på propositionen. Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen kan målgrupperna vara allt från enskilda upphovsmän och innehållsproducenter till stora företag. I propositionsutkastet är framställningssättet i fråga om konsekvensbedömningarna inkonsekvent. Propositionsutkastet ger inte en klar uppfattning om storleksklassen, konkretion eller betydelsen av den föreslagna regleringens konsekvenser som helhet. I propositionsutkastet bör den konsekvensbedömning som baserar sig på målgrupperna preciseras och förtydligas.  

I fråga om konsekvenserna för företagen efterlyser rådet en riktgivande uppskattning av de kostnader som den föreslagna rapporteringsskyldigheten i fråga om utnyttjandet av verk medför för företagen samt av kostnaderna för de åtgärder som den föreslagna handlings- och informationsskyldigheten medför för onlineleverantörer av delningstjänster. Det här gör det synligt om den föreslagna regleringen kan väntas medföra olika stora kostnader beroende på företagets storleksklass. 

När det gäller konsekvenserna för myndigheterna bör man i propositionsutkastet bedöma hur det förfarande som ska inrättas i anslutning till Patent- och registerstyrelsen inverkar på Patent- och registerstyrelsens övriga funktioner och resurser. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser det dock vara positivt att man har för avsikt att noggrannare bedöma hur väl förfarandet fungerar när man fått mer erfarenhet av det.

Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och av 184 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (OKM018:00/2019). 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125.