Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: teollisuuden sähköistämistuen kilpailu-vaikutuksia arvioitava tarkemmin 

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.9.2021 14.00
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan teollisuuden sähköistämistukea koskevassa esityksessä tulisi arvioida tuen tarvetta ja vaikutuksia nykyistä laajemmin. Esityksessä jää osin epäselväksi sähkönhinnan nousun ja tuen suhde.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Tuella kompensoidaan päästökaupan hintojen noususta johtuvaa sähkönhinnan kohoamista teollisuuden sähkönkäyttäjille. Lain tavoitteena on turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja kehittää teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. 

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä on tuotu hyvin esiin tuen todennäköiset hakijamäärät, millä toimialoilla ne toimivat ja tuen hakemisesta aiheutuvia kustannuksia. Yritystuen tarvetta ja vaikutuksia tulisi kuitenkin pohtia laajemmin. 

Yritysvaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota mm. kilpailuvaikutuksiin, yritystuen tarpeeseen ja mankala-yhtiöiden merkitykseen teollisuuden energiantuottajana. Sähköistämistuen käyttöönotossa tulisi arvioida myös vallitsevaa suhdannetta. Mikäli suhdanne on hyvä ja yritysten kustannuskilpailukyky on kohtalainen, tuen tarvetta tulisi tarkkaan harkita. 

Esityksessä tulisi vaihtoehtoisesti arvioida, pitäisikö tuki kohdentaa sähköntuottajille suoraan. On epäselvää, missä määrin sähköntuottajat voivat siirtää kustannusten nousun sähkönhintaan ja siten sähkönkäyttäjille. Jos kustannusten kohtaantoa ei tiedetä, tuen tarkoituksenmukaisuus jää epäselväksi.

Esityksessä tulisi arvioida suuntaa antavasti sähkönhinnan kehitystä, koska esityksen tavoitteena on korvata teollisuudelle sähkönhinnan korotuksesta aiheutuvia kustannuksia. Esityksen perusteella on vaikea päätellä sähkönhinnan nousun ja korvauksen suhdetta.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon teollisuuden sähköistämistukea koskevasta hallituksen esityksestä. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 050 523 2426.