Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto tiedustelulaeista: turvallisuusuhkien mittaluokkaa ja lakiesitysten vaikutuksia tulisi kuvata tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2017 14.00
Uutinen 61/2017

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnokset siviilitiedustelua, sotilastiedustelua ja tiedustelun valvontaa koskeviksi uusiksi laeiksi on valmisteltu pääosin huolellisesti. Esitysluonnoksissa tulisi kuitenkin esittää tarkempia määrällisiä arvioita turvallisuuteen kohdistuvien uhkien mittaluokasta. Myös lakiluonnosten vaikutusarvioita tulisi laajentaa ja täsmentää. Uudistuksen jälkikäteisarvioinnista ja seurannasta tulisi esittää konkreettinen suunnitelma.

Uusien tiedustelulakien keskeinen tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen ja säädöspohjan luominen tiedustelulle. Lakiluonnoksilla pyritään parantamaan tiedustelun toimintaedellytyksiä. Lisäksi ehdotetaan tiedustelun valvonnan tehostamista.

Useassa erillisessä esitysluonnoksessa valmisteltu uudistus on haasteellinen vaikutusten arvioinnin kannalta. Esitysluonnoksista tulisi silti ilmetä selvemmin uudistuksen kokonaisvaikutus ja kunkin esityksen erilliset vaikutukset.

Esitysluonnoksissa tulisi esittää tarkempia määrällisiä arvioita turvallisuuteen kohdistuvien uhkien mittaluokasta. Lisäksi tulisi kuvata tarkemmin, millaisen vaikutusmekanismin lopputuloksena esitetyt toimenpiteet toisivat parannusta nykytilaan verrattuna ja kuinka suuria muutokset olisivat.

Myönteistä on, että siviilitiedustelua koskevassa esitysluonnoksessa esitetään yhteenveto uudistuksen hyödyistä ja kustannuksista. Yhteenveto ei kuitenkaan kata kaikkia olennaisia näkökulmia, ja sitä tulisi vielä täydentää etenkin kotitalouksiin ja yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta.

Kotitalouksiin liittyvät erityisesti yksityisyyden ja viestintäsalaisuuden näkökulmat. Lisäksi esimerkiksi terrorismista ja kyberrikollisuudesta aiheutuvat kustannukset ja niiden estämisestä saatavat hyödyt kohdistuvat viime kädessä kansalaisiin.

Yritysten saamaa hyötyä kyberrikollisuuden ja yritysvakoilun torjunnassa tulisi arvioida tarkemmin, koska kysymys on potentiaalisesti taloudellisesti merkittävästä vaikutusalueesta. Myös lakimuutoksista yrityksille aiheutuvista kustannuksista tulisi esittää tarkempi arvio.

Sotilastiedustelua koskevassa esitysluonnoksessa tulisi esittää tarkempi arvio uudistuksen vaikutuksesta Puolustusvoimien toimintakykyyn. Lisäksi esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin uusien toimivaltuuksien hyötyjä ja kustannusvaikuttavuutta strategisen, operatiivisen ja taktisen tason sotilastiedustelulle.

Tiedustelun valvonnan vaikutuksia tulisi arvioida etenkin sotilas- ja siviilitiedustelulakien mukanaan tuomien uusien haasteiden näkökulmasta. Yksilön asemaan liittyvien vaikutusten ohella myös muita yhteiskunnallisia vaikutusalueita, kuten vaikutuksia rikosten torjuntaan ja turvallisuuteen sekä tietoyhteiskuntaan, tulisi arvioida.

Arviointineuvosto katsoo, että tiedustelulakien muodostaman kokonaisuuden toimivuutta ja vaikutuksia tulisi seurata. Esitysluonnosten tulisi sisältää konkreettinen kuvaus tai suunnitelma tiedustelutoimintaa koskevan uudistuksen vaikutusten jälkikäteisarvioinnista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto sotilastiedustelulakiesityksestä 21.12.2017

Arviointineuvoston lausunto siviilitiedustelulakiesityksestä 21.12.2017

Arviointineuvoston lausunto tiedustelun valvonnasta 21.12.2017