Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä: Miten muutos vaikuttaa turvapaikanhakijaan?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.4.2022 14.34
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa.

Lakiehdotuksen perusteella saa käsityksen esityksen keskeisestä sisällöstä, nykytilasta ja tavoitteista. Lakiehdotuksessa tulee täsmentää, että kyseessä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vaatimista lainsäädäntötoimista. Yhteiskunnallisia vaikutuksia ei ole arvioitu turvapaikanhakijan näkökulmasta, eikä vaikutuksissa ole huomioitu riittävästi perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia. Lisäksi viranomaisvaikutuksia tulisi vielä täsmentää.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettua lakia. Kansalliseen lainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat muutokset, jotta Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) apuun voidaan turvautua. Sääntelyn taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin turvapaikkaviraston perustamisesta.

Tilanteessa, jossa jäsenvaltion turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmään kohdistuu suhteeton paine esimerkiksi sen vuoksi, että maahan saapuu äkillisesti suuri määrä mahdollisesti kansainvälistä suojelua tarvitsevia kolmansien maiden kansalaisia, jäsenvaltiolla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen Euroopan unionin turvapaikkaviraston perustamisesta perusteella mahdollisuus saada operatiivista ja teknistä apua Euroopan unionin turvapaikkavirastolta.

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksessa tulisi arvioida vaikutuksia myös turvapaikanhakijan näkökulmasta. Lakiehdotuksesta ei selviä, miten muutos voisi vaikuttaa turvapaikanhakijaan. Lakiehdotuksen mukaan turvapaikkamenettelyn sujuvuudella olisi suoria vaikutuksia myös hakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Lakiehdotuksessa tulisi avata tarkemmin, minkälaisia suoria vaikutuksia esitysluonnoksella on hakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Nyt lakiehdotuksesta ei selviä, mikä turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa voisi mahdollisesti muuttua. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn vaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu riittävästi henkilötietojen suojan perusoikeusvaikutuksia. 

Lakiehdotuksessa tulisi esittää lakien kokonaisvaikutusarvio tai perustella, miksi kokonaisarviointi on tarpeeton. Arviointineuvosto on lausunnossaan sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (VN/201822/2021-VNK-2) katsonut, että lakien huolellinen kokonaisvaikutusarvio tulisi esittää vähintään myöhemmin esiteltävien kahden lain yhteydessä. Lausunnossa mainitut kaksi muuta lakiesitystä ovat säilöönoton kapasiteetin kasvattamista koskevan sääntelyn muuttaminen sekä ulkomaalaislain sääntely Euroopan turvapaikkaviraston avun saamiseksi laajamittaisen maahantulon tilanteessa. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (hankenumero: SM001:00/2022). 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001