Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Vaikutuksia tulee kirkastaa oppilaiden ja opiskelijoiden edun näkökulmasta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.1.2022 12.35
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lakiehdotusta on valmistelu huolellisesti ja olennaiset vaikutuslajit on tunnistettu. Vaikutusarviointeja tulee vielä täsmentää.

Lakiehdotus liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia sekä terveydenhuoltolakia esitetään muutettavaksi niin, että eräitä säännöksiä täsmennetään vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Muutoksilla pyritään varmistamaan kunnan, muiden koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö opiskeluhuollossa. Hyvinvointialueen olisi esityksen mukaan muodostettava alueellinen yhteistyöryhmä alueensa koulutuksen järjestäjien kanssa. Lisäksi sekä koulutuksen järjestäjillä että hyvinvointialueella tulisi olla opiskeluhuoltosuunnitelmat. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan kuvata kustannuksien lisäksi hyötyjen suuruusluokkaa. Lisäksi taloudellisia vaikutuksia tulisi täsmentää erilaisten kuntien näkökulmasta ja selkeyttää tietojärjestelmien muutoksista aiheutuvia kustannuksia. Taloudellisten vaikutusten esittäminen taulukossa selkeyttäisi vaikutusten hahmottamista. 

Vaikutuksia oppilaan ja opiskelijan edun näkökulmasta tulisi vielä kirkastaa. Esitysluonnoksessa tulisi kuvata tiiviisti, miten ehdotetut muutokset parantavat oppilaan ja opiskelijan asemaa suhteessa nykytilanteeseen. Nykytilanteessa tulisi huomioida myös COVID-19-epidemian vaikutus oppilaan ja opiskelijan hyvinvointiin ja oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen saatavuuteen.

Esitysluonnoksesta ei riittävästi selviä, miten esitetyt muutokset konkreettisesti vaikuttavat oppilaan ja opiskelijan arjen sujumiseen tai ratkaiseeko muutos jonkin nykyisen ongelman. Lisäksi esitysluonnoksesta jää hieman epäselväksi, miten esitysluonnoksen on arvioitu vaikuttavan pidemmällä aikavälillä oppilaan ja opiskelijan terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä eräisen siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettuun hallituksen esitysluonnokseen (sosiaali- ja terveysministeriön hanke STM137:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001