Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: Valinnanvapausuudistuksen vaikutusarvioissa paljon parannettavaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
26.4.2017 10.52
Uutinen 22/2017

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että valinnanvapauslain vaikutusarvioita tulisi parantaa olennaisesti, jotta päättäjillä olisi tarvittavat tiedot lakiesityksen vaikutuksista. Arvioista tulisi ilmetä selvemmin, miten esitysluonnoksessa ehdotetut toimenpiteet vastaavat uudistukselle asetettuihin keskeisiin tavoitteisiin. Uudistuksen vaikutuksista tulisi esittää enemmän määrällisiä arvioita. Esitysluonnoksessa tulisi myös kuvata tarkemmin, miten kilpailu tulisi toimimaan uudistuksen myötä syntyvillä alueellisilla terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla.

Uudistuksen edistäminen vaiheittain ajallisesti ja alueellisesti vähentäisi uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä ja mahdollistaisi luotettavampien vaikutusarviointien tekemisen. Lisäksi, mikäli riskit kokemusten karttuessa näyttäisivät realisoituvan, vaiheittainen toteutus sallisi myös tarvittavien muutosten ja sopeutustoimien tekemisen. Uudistuksen vaiheittaiseen edistämiseen ja kokeilujen ja pilottihankkeiden hyödyntämiseen tulisi kiinnittää esitettyä enemmän huomiota.   

Valinnanvapautta koskeva esitysluonnos liittyy poikkeuksellisen laajaan ja yhteiskunnallisesti merkittävään uudistuskokonaisuuteen, minkä seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon koko toimintaympäristö muuttuu lähes yhdellä kertaa. Muun muassa tästä johtuen uudistuksen vaikutusten arviointi, etenkin määrällinen ennakkoarviointi, on tavanomaista vaikeampi tehtävä. Arviointineuvosto kuitenkin katsoo, että vähintään suuntaa antavia määrällisiä arvioita tulisi esittää uudistuksen merkittävimmistä vaikutuksista.

Arviointineuvosto katsoo, että uudistuksessa ehdotetun rahoitus- ja korvausjärjestelmän kannustinvaikutuksilla on keskeinen merkitys uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Vaikutuksista tulisi esittää perusteellisempi teoreettinen tarkastelu. Myös määrällisiä arvioita tulisi esittää. Lisäksi palvelujen tuottajille maksettavan kiinteän korvauksen valtakunnallisista perusteista ja ehdotetusta kiinteän korvauksen vähimmäistasosta tulisi esittää perustelut.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa ei ole riittävästi arvioitu uudistuksen vaikutuksia maakunnittain. Esitysluonnoksessa tulisi arvioida tarkemmin, missä maakunnissa esitetyillä valinnanvapausmarkkinoilla olisi parhaat mahdollisuudet toimia ja millaisia eroja maakuntien välillä olisi valinnanvapausmallin soveltamisessa. Myös vaikutukset sosiaalihuoltoon ja henkilöstöön on arvioitu ohuesti.

Uudistukseen sisältyvän ICT-muutoksen toteuttamisesta tulisi esittää tarkempi suunnitelma ja aikataulu. Aikataulussa tulisi kuvata järjestelmän käyttöönoton jaksottuminen eri vuosille. Erityisesti tulisi esittää, miten ICT-muutos toteutuisi verrattuna valinnanvapausjärjestelmän käyttöönoton aikatauluun. Lisäksi ICT - investointien aiheuttamista kustannuksista tulisi esittää vähintään suuntaa-antava arvio.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksessa on kuvaus valinnanvapausuudistuksen vaikutusten seurannasta ja jälkiarvioinnista. Arviointineuvoston näkemys on, että uudistuksen vaikutuksia koskeva jälkikäteisarviointi tulisi suunnitella tiiviissä yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa, jotta esimerkiksi arviointiaineistojen saatavuus ja laatu voitaisiin varmistaa jo lakia säädettäessä.

Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto 26.4.2017

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia