Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Vanhemmuuslain esitysluonnoksen vaikutukset lapsiin jäävät epäselviksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.9.2021 12.43
Uutinen

Esitysluonnoksen tarkoituksena on äitiys- ja isyyslakien yhdistäminen teknisesti vanhemmuuslaiksi. Samalla esitysluonnoksessa ehdotetaan tehtäväksi lakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi hedelmöityshoidoista annettua lakia ja lisäksi muita välttämättömiä muutoksia lakeihin.

Esitysluonnoksen vaikutusten arviointien yhteydessä todetaan ehdotettavan sääntelyn tavoitteiksi lasten oikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen, erilaisten perhemallien tukemisen sekä viranomaisten toiminnan helpottamisen. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksesta jää epäselväksi, mikä on esitysluonnoksen tavoite. Vaikutusten arviointi edesauttaa päätöksentekijää havaitsemaan, ovatko ehdotettavan sääntelyn tavoitteet, keinot ja vaikutukset sopusoinnussa keskenään. Tavoitteenasettelun selkeys on olennaista vaikutusten arvioinnin kannalta.

Arviointineuvosto katsoo, että nykytilan kuvauksessa on tiiviisti kuvattava esitysluonnoksen kannalta merkityksellinen nykytila ja tuotava esiin, mikä vallitsevassa tilanteessa on toimivaa ja mitkä ovat ne ongelmat tai epäkohdat, jotka edellyttävät muutosta vallitsevaan tilaan. Arviointineuvosto pitää tärkeänä, että esitysluonnoksessa tuotaisiin kokoavasti esille ne muutokset ja tarkistukset, joita esitetään, ja niiden vaikutukset.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa käsitellään otsikkotasolla vaikutuksia lapsiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja tiedonhallintaan, mutta ongelmana on, että käsittely keskittyy paljolti muuhun kuin konkreettisiin olennaisiin vaikutuksiin. Esitysluonnoksen vaikutusarviojaksoja tulisi tiivistää olennaiseen. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnos ei riittävän yksityiskohtaisesti tarkastele vaikutuksia lasten oikeuksiin ja sitä, kuinka niitä voidaan parhaiten edistää.

Arviointineuvosto on antanut lausunnon vanhemmuuslain ja siihen liittyvien lakien hallituksen esitysluonnoksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja Erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001