Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Datasäädöksen hyötyjä kuluttajille ja yrityksille selvennettävä

Julkaisuajankohta 2.5.2023 14.55
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta datasäädöksestä. Kirjelmän perusteella saa käsityksen keskeisistä ehdotuksista, mutta vaikutuksia kuluttajille ja yrityksille tulisi tarkentaa.

Datasäädöstä koskevan ehdotuksen tavoitteena on edistää datan tasapuolista jakautumista datatalouden toimijoiden kesken ja vahvistaa käyttäjän oikeuksia. Reilummat pelisäännöt datan hyödyntämisestä tasaavat osapuolten mahdollisuuksia datasta kertyvälle arvonluonnille. Ehdotus koskee paljolti käyttäjien pääsyä erilaisten tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden käytöstä kertyvään dataan. 

U-kirjelmässä on kuvattu selkeästi EU-säädösehdotuksen tavoite ja keskeiset ehdotukset. U-kirjelmässä esitetään selkeästi Suomen kannat ja tuodaan esille Suomen kannalta ongelmalliset kohdat. Taloudellisten vaikutusten mittaluokasta EU:ssa saa käsityksen, mutta vastaavia kansallisia vaikutusarviointeja ei ole ollut mahdollista tehdä.  

Säädösehdotus helpottaisi itseä koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. U-kirjelmän perusteella esityksen konkreettiset vaikutukset kuluttajille jäävät epäselviksi. Jatkovalmistelussa tulisi arvioida, mitkä olisivat tyypillisiä palveluja ja tuotteita, jotka erityisesti hyödyttäisivät kuluttajia. Voivatko kuluttajat esimerkiksi saada auton käytöstä kerätyn datan avulla monipuolisemmin palveluja eri palveluntarjoajilta, jolloin esimerkiksi riippuvuus auton merkkihuollosta vähenisi?

Asetusehdotuksen yritysvaikutuksia tulisi tarkentaa. Ehdotuksen merkitystä mikroyrityksille ja pk-yrityksille tulisi arvioida, koska säädösehdotuksessa on joitakin vapautuksia näille yrityksille. Lisäksi jatkovalmistelussa tulisi arvioida yritysten halukkuutta datan keräämiseen. Voivatko datan keräämisen ja luovuttamisen kustannukset olla yrityksille datan keräämisen hyötyjä suuremmat? 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 29/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä, jonka liikenne- ja viestintäministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmässä on kuvattu hyvin tavoitteet ja keskeiset esitykset sekä Suomen kannalta olennaiset seikat. Vaikutusten kuvaus jää yleisluontoiseksi. Arviointineuvosto suosittelee, että säädösehdotuksen tarkentuessa vaikutuksia keskeisille toimijoille kuvataan tarkemmin.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.